Kammarkollegiets nya ramavtal för revisions- och granskningstjänster i staten

Nu är Kammarkollegiets upphandling av revisions- och granskningstjänster klar och vi har glädjen att kunna meddela att vi återigen är en av de kvalificerade leverantörerna som får möjlighet att erbjuda tjänster inom internrevision, IT-revision och forensic till alla statliga myndigheter. Vi har lång erfarenhet av att leverera dessa tjänster till staten och detta är något vi vill fortsätta med. Att arbeta för staten känns för oss som ett viktigt uppdrag!

Ramavtalet kan användas för avrop av statliga förvaltningsmyndigheter, statliga affärsverk, AP-fonder, Sveriges Domstolar och domstolsverket och Svenska utlandsmyndigheter, Förutom dessa är det ytterligare 9 organisationer som har valt att få möjlighet att avropa från detta avtal (Akademiska Hus AB, Kungliga Operan AB, Riksdagens ombudsmän, Riksdagsförvaltningen, Riksteatern, Stiftelsen Rödakorshemmet, Svenska filminstitutet, Sveriges Civilförsvarsförbund och Sveriges Riksbank).

På Advisense, tidigare Transcendent Group, har vi alltid haft en stor del av vår verksamhet kopplat till offentlig sektor. Inom internrevision och IT-revision har vi skaffat oss en mycket hög erfarenhetsnivå efter att ha arbetat med en stor mängd statliga myndigheter, universitet, högskolor samt statliga bolag i roller som granskare, granskningsledare, områdesexperter eller interimistisk internrevisionschef.

Det vi har sett ofta efterfrågas av statliga myndigheters internrevision är resursförstärkning då internrevisionen själv under en period inte har tillräckliga resurser för att granska alla områden i revisionsplanen. Det som också efterfrågas i hög utsträckning är kompetensförstärkning inom olika områden – inte minst inom IT-styrning, informationssäkerhet, förändringsledning, portfölj- och projektstyrning och dataanalys. Inom alla dessa områden har vi djup kompetens och erfarenhet och möjlighet att stötta internrevisioner i granskningar av dessa områden.

Avtalet börjar gälla från 2024-03-02 och löper på fyra år.

Vi är måna om att leverera internrevision och IT-revision med hög kvalitet. Hög kvalitet uppnår vi genom att ha konsulter med många års arbetslivserfarenhet och flera års erfarenhet av internrevision och IT-revision specifikt. De flesta av våra internrevisionskonsulter har 5-10 års erfarenhet av att ha jobbat med internrevision – såväl i konsultrollen, som internrevisionschef eller som anställd på en internrevisionsavdelning. Detta är också något som vi ofta ser att våra kunder efterfrågar.

Att vi är en av de organisationer som Kammarkollegiet har valt att teckna avtal med ser vi som ett kvitto på att vi besitter den kompetens och erfarenhet som våra kunder inom den statliga sfären söker.

Det nya avtalet ser annorlunda ut än det förra. Vi ser med fördel att man gör större avrop för att underlätta för båda parter. Avropet kan omfatta flera granskningar i ett avrop eller en kombination av granskningsstöd, metodstöd etc. På så sätt lär vi känna er och er verksamhet bättre och kan där igenom skapa mervärde i våra tjänster.

Vi ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa tjänster till våra statliga kunder!

Mer information om avtalet finns på www.avropa.se

Daniel Lindberg Nironen

Senior Manager

Charlotte Eklund

Director, Internal Audit