AML Pool

Advisense erfarer at flere av våre kunder har et behov for ressurser som kan bistå med å gjennomføre et bredt spekter av arbeidsoppgaver relatert til anti-hvitvasking og terrorfinansiering. Det har imidlertid vært en utfordring å finne en god match mellom den rette kompetansen og nivået på kompleksiteten av ulike oppgaver. Dette fører til at mange overkvalifiserte ansatte gjennomfører rutinepregede og mindre kompliserte arbeidsoppgaver, som ikke er en optimal og kostnadseffektiv bruk av interne ressurser.

AML Pool

Oppgaver vår AML pool kan bistå med

Vår ambisjon er å tilby en optimal match av kompetanse og oppgaver mellom våre ansatte og våre kunder ved å tilby studentressurser. Vi er derfor stolte av å kunngjøre at Advisense nå har lansert Advisense’s AML pool.

Innhenting av KYC-data

Utredning og analyse

Transaksjons-monitorering

Løpende oppfølging

Stikkprøvekontroller

Innhenting av KYC-data

 • Kunderelatert informasjon
 • Korrekte opplysninger om formål og 
  tilsiktet art
 • Gyldig legitimasjon
 • Eierskapsinformasjon
 • Reelle rettighetshavere

Utredning og analyse

 • Politisk eksponerte personer
 • Internasjonale finansielle sanksjoner
 • Adverse media
 • Midlenes opprinnelse

Transaksjonsmonitorering

 • Behandle varsler i  transaksjonsmonitoreringssystem
 • Eskalere relevante saker

Løpende oppfølging

 • Oppdatere KYC-informasjon løpende
 • Analysere avvikende atferdsmønster
  på kundens konto

Stikkprøvekontroller

 • Kontroll og undersøkelse av  etterlevelse av utførte kundetiltak  og behandling av saker i henhold til gjeldende rutiner

Advisense kan tilby

Kostnadseffektivitet

Opplæring

Oppfølging

Motiverte studenter

Advisense kan tilby kostnadseffektive løsninger som blant annet medfører at rutinepregede arbeidsoppgaver kan utføres av studentene i AML poolen. Dette gir også en effektiv og fleksibel tilgang på arbeidskraft ved behov, samt bedre ressursutnyttelse av eksisterende ressurser ved at disse kan fokusere på mer komplekse arbeidsoppgaver.

Studentene er under utdanning på enten bachelor- eller masternivå, behersker arbeidsoppgaver på både norsk og engelsk og har interesse innen forebygging av økonomisk kriminalitet. Det gis opplæring gjennom Advisense’s onboardingprogram, samt jevnlig opplæring på månedlig basis for å sikre at de er oppdaterte på trender og krav. 

Advisense har tett oppfølging av studentene, som også inngår i vår fadderordning. Blant studentene er det gode muligheter for erfaringsutveksling, samarbeid og teamwork som øker evnen til problemløsning og produktivitet. Dette bidrar til motiverte og lærevillige studenter. 

Kontakt

Henrik Skådinn

Senior Manager

Maja Jordahl

Manager | Interim Head of AML & FCP

Client stories