Price walking i forsikringsmarkedet

Et grunnleggende premiss for skadeforsikring er at premien skal reflektere risikoen som forsikres. Undersøkelser i Storbritannia, Irland og nylig Sverige viser imidlertid at lojale forsikringstakere betaler høyere premier enn nye forsikringstakere. Dette fenomenet, kjent som price walking, er en form for prisdiskriminering, det vil si en prisdifferensiering som ikke er berettiget på grunnlag av risiko. EIOPA har nå til hensikt å treffe tiltak for å forhindre denne typen prisdiskriminering.

Ifølge undersøkelser utført av tilsynsmyndigheter i Storbritannia, Irland og senest Sverige[1], øker forsikringsselskapene prisene for lojale forsikringstakere mer enn for nyere forsikringstakere. Storbritannia og Irland har allerede innført tiltak i forbrukerforsikringsmarkedet for å motvirke slik price walking[2]. EIOPA har nylig indikert større fokus på området med sikte på å styrke forbrukerbeskyttelsen ved å forhindre urettferdig behandling av kunder og fremme konvergens i tilsynet med ulike prispraksiser. 

Dersom tilsvarende regler innføres på forsikringsmarkedene i hele EØS, kan det ha stor innvirkning på forsikringsselskapenes virksomhet. I tillegg til tilpasninger av prismodeller, systemer og prosesser, er det også flere langsiktige aspekter knyttet til selskapenes forretningsmodeller å ta hensyn til. Det blir derfor viktig å forstå tidlig hvordan virksomheten kan påvirkes. Samtidig er det en mulighet for bransjen til å dra nytte av kommende endringer og gjøre noe som kommer selskapenes merkevarer, kundene og bransjen som helhet til gode. Potensielle risikoer ved ikke å handle i tide er et større gap mot fremtidige regelverk, omdømmerisiko og redusert kundetillit.

Denne artikkelen forklarer price walking, hva som har skjedd i reguleringsområdet, forventede tiltak fra tilsynsmyndigheter, forventet innvirkning på forsikringsmarkedene og verdien av å unngå prisdiskriminering av lojale forsikringstakere på et tidlig stadium.

Hvordan oppstår fenomenet price walking og er det tillatt?

Price walking skjer når et selskap kontinuerlig øker prisene ved fornyelse, som normalt skjer en gang i året for skadeforsikringskunder. Resultatet er at lojale kunder har høyere marginer enn nyere kunder. Price walking følges av og til av praksis som gjør det unødvendig vanskelig for kundene å si nei til fornyelse eller finne hvilken pris de ville bli tilbudt hvis de var en ny kunde. Etter hvert som marginene fortsetter å øke, rammes de mest lojale kundene hardest, som bekreftet av undersøkelser fra tilsynsmyndigheter i Storbritannia, Irland og Sverige.

Price walking er derimot ikke det samme som en prisøkning på fornyelse. Det er ikke price walking når prisene må settes opp ved fornyelse på grunn av endringer i underliggende risiko og marginen forblir rimelig konstant. Price walking skjer når marginene systematisk økes ved flere fornyelser uten økning i underliggende risiko.

I EØS er det ingen juridiske krav om at prisen må samsvare med den forsikrede risikoen. På den annen side følger det av forsikringsformidlingsdirektivet (IDD) at en forsikringsdistributør må ivareta kundens interesser og handle ærlig, rettferdig og profesjonelt. Om lojale forsikringstakere innenfor samme risikogruppe får høyere premie, kan dette anses å være i strid med kravet om at kundene må behandles rettferdig. Videre mener blant annet den svenske Finansinspektionen at prising der lojale kunder betaler høyere premie i forhold til risikoen de utgjør, medfører stor risiko for redusert tillit til forsikringsbransjen. Dette kan igjen føre til at noen kunder velger ikke å tegne forsikringer de egentlig trenger. [3]

Hva skjer med regelverket?

EIOPA har nylig rettet oppmerksomheten mot differensiert prising generelt og problemene rundt price walking spesielt. I juli i år ble det derfor lansert en tre måneder lang offentlig høring om et utkast til en tilsynsuttalelse om forskjellsprising i skadeforsikringsbransjen. EIOPA sier målet med tilsynsuttalelsen er å 1) sikre at praksis med differensiert prising ikke fører til urettferdig behandling av forbrukerne; 2) fremme enhetlig tilsynspraksis. I høringen identifiserer EIOPA fem mulige tiltak for å nå disse målene: [4]

 1. Ingen endring (beholde status quo)
 2. En tematisk gjennomgang av praksis med differensiert prising 
 3. En tilsynsuttalelse om differensiert prising
 4. En advarsel om differensiert prising
 5. Forbud mot differensiert prising

EIOPA anser alternativ 3 som det foretrukne tiltaket for å oppnå målsetningene. De andre alternativene anses enten å ha liten effekt eller være inngripende med uheldige virkninger. Alternativ 3 vil fastslå at prissettingspraksis som med stor sannsynlighet er til ulempe for forbrukerne, for eksempel price walking, frarådes.

EIOPA påpeker at kravene i forsikringsformidlingsdirektiv (IDD) og til produkthåndtering (POG) allerede gir regler som omfatter bruk av differensiert prising. EIOPAs fremtidige tilsynsuttalelse vil derfor være knyttet til dette rammeverket og avklare forventninger fra et tilsynsperspektiv.

I Sverige har Finansinspektionen undersøkt om lojale forsikringstakere må betale høyere priser når det gjelder innboforsikring, hjemforsikring og bilforsikring, somer av stor betydning for forbrukerne. Gjennomgangen viser at prisene på innboforsikring og hjemforsikring økes betydelig mer for lojale kunder enn for nye. Innboforsikringskunder med lengst varighet har hatt en premieøkning på 6-10 prosent mer enn gjennomsnittskunden mens tilsvarende tall for hjemforsikring var 3-4 prosent mer. For bilforsikring ble det ikke funnet liknende premieforskjeller. 

Det er generelt vanskelig for en kunde å forstå hvordan selskapenes fastsetter priser og enda vanskeligere å bestemme hva som er for høy premie i forhold til risikoen. Prisene bør reflektere den forsikrede risikoen og forsikringsselskapenes forventede kostnader. Basert på gjennomgangen mener Finansinspektionen at det er sterke grunner til å treffe tiltak for å motvirke uberettigede og urettferdige prisøkninger for lojale forsikringstakere. 

Den britiske tilsynsmyndigheten (FCA) fant i sin gjennomgang at seks millioner forsikringstakere betalte priser som var mer enn 50% over gjennomsnittet for en gruppe kunder med lignende risiko. De fant en klar sammenheng mellom pris og antall ganger en kunde hadde fornyet med samme forsikringsselskap. Ekstrapremien som disse kundene betalte ut over gjennomsnittspremien ble beregnet til £ 1,2 milliarder.

FCA har på den bakgrunn innført et forbud mot price walking på hjem- og motorforsikring til forbrukerne. Dette er unikt i verden og fastslår at fornyelseprisene kan være lavere, men ikke høyere enn tilsvarende priser på nye forsikringer. Det kreves også en årlig attestering om at reglene følges. I tillegg krever FCA ny og særskilt rapportering på visse indikatorer.

Også andre land har konkludert med at price walking må håndteres, og ulike tiltak er iverksatt f eks:

 • Kreve at forsikringsselskapene forklarer hvordan premiene deres beregnes og vanlige årsaker til økninger.
 • Spesifisere økning i premie eller inkludere tidligere premiebeløp ved fornyelse.
 • At kundene skal motta en detaljert oversikt over premien, som inkluderer hvor mye som betales for hver komponent. Dette kan være for forskjellige policyer eller omslag.
 • Kreve at forsikringsselskaper publiserer vurderingsfaktorer og segmentering på en måte som kundene kan forstå.
 • Standardisering av definisjoner og produkter mellom flere selskaper – dvs tilsynsmyndigheten bestemmer hva som skal inkluderes i en policy for å være akseptabelt for forbrukerne.
 • Offentliggjøring av klageinformasjon som viser de vanligste årsakene til kundenes misnøye med ulike selskaper.

Det er stor sannsynlighet for at Finanstilsynet vil legge tilsynsmessig oppfølging i det norske markedet tett opp til EIOPAs uttalelse og andre lands praksis på området.

Hvilken effekt vil tiltak som fraråder price walking ha i forsikringsmarkedet?

Det er fortsatt for tidlig å kommentere virkningene av tiltakene i Storbritannia og Irland. Det er imidlertid noen forventede effekter som trolig vil oppstå i forsikringsmarkedene i EØS dersom det ble innført tiltak som begrenser price walking.

Fortjenestemarginene vil komme under press: På kort sikt vil begrenset mulighet for price walking påvirke forsikringsselskapenes fortjenestemarginer. Når selskapenes mulighet til å skille mellom eksisterende og nye kunder fjernes, vil de ikke lenger ha samme mulighet til å ta høyere marginer fra lojale kunder.

Forbedrede fornyelsesrater: Kundenes vilje til å bytte forsikringsselskap ved fornyelse vil ventelig avta etter hvert som prisforskjellen mellom fornyelsespris og nypris reduseres. Dette vil blant annet bidra til å motvirke de lavere marginene, særlig for de mer etablerte selskapene.

Priskonkurransen vil avta: Ettersom det vil være begrensninger på hvordan forsikringsselskaper får lov til å sette prisene, må selskapene finne alternative måter for å differensiere seg i markedet.

Det britiske markedet er et av de mest konkurransedyktige markedene i hele Europa og er preget av prissammenligningssider (også kalt aggregatorer) der pris ofte blir den avgjørende faktoren når kunden kjøper forsikring. I Norden er ikke markedet like konkurranseutsatt, og selv om prissammenligningssider finnes i noen av landene, er flere selskaper ikke representert. Det er derfor mulig at disse effektene ikke vil være så sterke.

Ikke alle forsikringsselskap vil bli like påvirket av å begrense muligheten for price walking. Selskapets posisjon i markedet, i hvilken grad selskapet retter seg mot konkurranseutsatte produktområder og tilstedeværelsen på for eksempel prissammenligningsnettsteder, skaper forskjellige forhold for selskapene. Det kan også være forskjell mellom kundeeide og aksjonæreide forsikringsselskaper. Selv om studien fra den svenske Finansinspektionen ikke viste noen signifikante forskjeller i prisingen avhengig av type foretak, bruker aksjonæreide selskaper ofte mer eller mindre avanserte metoder for å analysere priselastisitet og prisoptimalisering, noe som kan bety at disse vil måtte foreta en større omlegging for å tilpasse seg regler som begrenser price walking.

Hvordan kan forsikringsselskaper forberede seg?

Kommende endringer innebærer både utfordringer og muligheter for forsikringsselskaper. For selskapene som forbereder seg i god tid, er det mulighet til å være et foregangseksempel, skape langsiktig kundetillit og styrke merkevaren. Å ikke handle i tide er i stedet forbundet med omdømmerisiko og redusert kundetillit, mens gapet mot fremtidige regulatoriske endringer blir større. Det er enkelte områder som allerede i dag er viktige å gjennomgå.

Det er som regel unødvendig kostbart å være reaktiv, mens det lønner seg å være proaktiv med tanke på regulatoriske endringer.  Ut over risikoen for å miste kunder, er det ofte slik at kostnadene ved sen implementering blir vesentlig høyere blant annet fordi man må stanse andre utviklingsprosjekt i den løpende organisasjoneen for å tilpasse seg regelverket innen en kort tidsfrist. Kvaliteten på resulatet blir sjeldent like bra som om man kan bruke tid på tilpasningen. 

Gjennomgå og tilpasse forretnings- og prismodeller

Det kan være nyttig for selskaper å gjennomgå sine forretningsmodeller og vurdere i hvilken grad price walking opptrer i porteføljene.

Langsiktige kunderelasjoner blir viktigere når pris blir mindre viktig i konkurranse med andre selskaper. En stor utfordring er derfor hvordan selskapenes prising gjenspeiler kundenes levetidsverdi helt fra starten av kundereisen. Spesielt viktig for aksjonæreide selskaper er balansen mellom å holde på eksisterende kunder og å skaffe seg nye kunder basert på kostnader og priselastisitet.

Selskapenes prismodeller, eller tariffer, må også gjennomgås. Selskapene har vanligvis forskjellige tariffer for fornyelser og ny virksomhet, noe som kan bety at det er behov for flere justeringer.  Reduserte premieinntekter på fornyelser kan blant annet motvirkes av mer detaljert og målrettet prising. Dette kan bety at de som utgjør en høyere risiko, for eksempel unge sjåfører om bilforsikring eller husholdninger i områder med høy kriminalitet, får høyere priser enn før.

I tillegg til price walking er diskrimineringsfri prising et relatert og svært aktuelt internasjonalt forskningstema. FCG vil dekke dette i mer detalj i kommende artikler.

Forbedre modellstyringen

Model governance refers to the overall framework for managing model risk (the risk that models are Modellstyring refererer til det overordnede rammeverket for håndtering av modellrisiko (risikoen for at modellene er feil, brukt på feil måte eller ikke oppfyller interne eller eksterne krav), et rammeverk der det stilles høyere krav etter hvert som tilsynsmyndighetene øker fokuset på prissettingen. Styrer og ledelsesteam bør derfor etablere hensiktsmessige prinsipper for prising og ha tydelig oversikt over aktiviteter og resultater. På lang sikt er det ikke urimelig at pristeam i selskapene vil trenge enkeltpersoner med kompetanse i både prising og regelverksetterlevelse.

Økt fokus på innovasjon for å oppnå konkurransefortrinn

Hvis pris ikke lenger er en avgjørende faktor, blir det viktig for selskapene å skape merverdi på andre måter.  Å skape gode kundeopplevelser er en måte å styrke den langsiktigheten i kundeforholdet.  At kundene føler selskapet har en god prosess for kjøp av forsikring, håndtering av krav og kundehenvendelser vil bli stadig viktigere aspekter. Videre kan produktinnovasjon være et område for å skille seg ut. For eksempel kan det å tilby mer skreddersydde produkter som gjør det mulig for kundene å kjøpe den spesifikke beskyttelsen de trenger, være en måte for selskapene å nå en sterkere posisjon i markedet.

Hva blir det neste?

Differensiert prising og price walking er et område som har fått økende oppmerksomhet fra EIOPA og andre tilsynsmyndigheter. For forsikringsselskaper vil det være spesielt viktig å følge EIOPAs endelige tilsynsuttalelse om prisdifferensiering i skadeforsikringsbransjen.

Videre kan det være hensiktsmessig å gjennomgå forretningsmodeller og prisstrategier allerede nå. En mulighetsstudie for å analysere om og i hvilken grad prisvandring skjer i selskapet, samt innvirkningen på prosesser, forretningsmodeller og prismodeller gitt at justeringer må gjøres i fremtiden, kan gi et viktig forsprang i markedet.

Ønsker dere å undersøke om og i hvilken utstrekning price walking forekommer i deres foretak og ta proaktive grep? FCG har bred erfaring med prissettingsprosesser og rammeverk for model governance, der våre erfarne aktuarer og eksperter innen analyse, risikostyring, compliance og teknologi kan hjelpe dere med skreddersydde analyser av deres portefølje.


[1] FCA. (2021). General insurance pricing practices market study Feedback to CP20/19 and final rules. https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps21-5.pdf

[2] Finansinspektionen. (2022). Får lojala försäkringstagare betala mer?. https://www.fi.se/contentassets/cb09f3ae4d964572be187b9726371ea4/rapport-lojala-forsakringstagare.pdf

[3] Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution. Official Journal of the European Union (2016). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016L0097-20200612&from=EN

[4] EIOPA. (2022). Consultation paper on Supervisory statement on differential pricing practices in non-life insurance lines of business. https://www.eiopa.europa.eu/document-library/consultation/consultation-supervisory-statement-differential-pricing-practices-non_en

Let's connect

Price walking i forsikringsmarkedet Price walking i forsikringsmarkedet
I want an Advisense expert to contact me about:
Price walking i forsikringsmarkedet

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later