EBA/ESMA SREP Guidelines for verdipapirforetak og teknisk standard for pilar 2-vurderinger

EBA og ESMA offentliggjorde 21. juli endelige felles retningslinjer for tilsynsmyndighetenes vurdering av risiko og kapitalbehov (SREP) i verdipapirforetak og teknisk standard for pilar 2-vurderinger. Retningslinjene vil også bli førende for verdipapirforetakenes ICAAP.

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) sammen med den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) publiserte den 21. juli de endelige retningslinjene for tilsynsmyndighetenes vurdering av risiko og kapitalbehov (SREP) i verdipapirforetak. EBA publiserte også det endelige utkastet til teknisk standard (RTS) for pilar 2-tillegg for verdipapirforetak. SREP-retningslinjene er utviklet på grunnlag av artikkel 45(2), mens endelige utkastet til RTS er utviklet på grunnlag av artikkel 40(6) i direktiv (EU) 2019/2034 (IFD).

SREP-retningslinjene

SREP-retningslinjene har som mål å harmonisere tilsynspraksisen når det gjelder risiko- og kapitalbehovsvurderingene i verdipapirforetak.

I retningslinjene angis det at tilsynsmyndighetene i SREP skal gjøre en vurdering av:

  • forretningsmodell
  • styring og kontroll
  • kapitalbehov, herunder pilar 2-behovet 
  • likviditet- og fundingsrisiko

Som en del av disse vurderingene forventes det at tilsynsmyndighetene innfører et scoringssystem for å lette sammenligningen av den samlede risikoen på tvers av foretakene. De felles retningslinjene spesifiserer også overvåking av nøkkelindikatorer og bruk av tilsynstiltak som følge av SREP-vurderingene og angir også bestemmelser om SREP i grenseoverskridende sammenheng. Retningslinjene angir også proporsjonalitetsprinsipper i vurderingene med hensyn til arten, størrelsen og aktivitetene til verdipapirforetakene.

Tekniske standard (RTS) for pilar 2-vurderinger

EBA har også publisert det endelige utkastet til teknisk standard (RTS) for pilar 2-tillegg for verdipapirforetak. RTS skal sikre en konsistent fastsettelse av pilar 2-kravet i EU.

Utkastet til RTS klargjør hvordan tilsynsmyndighetene bør måle risikoer eller elementer av risiko som verdipapirforetak står overfor eller utgjør for andre, og som ikke dekkes eller ikke er tilstrekkelig dekket av kapitalkravet i pilar 1. Det forventes at tilsynsmyndighetene fastsetter kapitalkrav for verdipapirforetak i klasse 2 og klasse 3 som dekker risikoen for en uordnet avvikling av foretaket som kan medføre trusler mot foretakets kunder, motparter og markedene de opererer i. For klasse 2-foretak bør tilsynsmyndighetene i tillegg vurdere å fastsette kapitalkrav som også reduserer sannsynligheten for svikt i verdipapirforetaket, ved å dekke risiko knyttet til foretakets pågående aktiviteter, inkludert risiko for kunder, markeder, til verdipapirforetaket selv og risikoer som ikke er tatt hensyn til i pilar 1-kravet. 

I de tekniske standardene er det angitt en rekke nøkkelindikatorer som skal beregnes og være en støtte i tilsynsmyndighetenes vurdering av pilar 2-benovet. 

Nye kapitalkravregler i pilar 1 og SREP-retningslinjene har betydning for pilar 2-vurderingene i ICAAP

SREP-retningslinjene vil gi klare føringer på hvordan ICAAP bør gjennomføres i foretakene, jf. at foretakenes ICAAP inngår som en sentral del av tilsynsmyndighetenes SREP. 

Ved kommende implementering av IFR vil det bli innført nye kapitalkrav i pilar 1 for verdipapirforetak, som også må tas hensyn til i vurderingene av pilar 2 i foretakenes ICAAP. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil vite mer.

Anastasia Edakina

Senior Manager

Let's connect

EBA/ESMA SREP Guidelines for verdipapirforetak og teknisk standard for pilar 2-vurderinger EBA/ESMA SREP Guidelines for verdipapirforetak og teknisk standard for pilar 2-vurderinger
I want an Advisense expert to contact me about:
EBA/ESMA SREP Guidelines for verdipapirforetak og teknisk standard for pilar 2-vurderinger

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later