Gjenopprettingsplaner – oppdaterte retningslinjer fra Finanstilsynet

Finanstilsynet offentliggjorde 6. juli oppdaterte retningslinjer for gjenopprettingsplaner i rundskriv 1/2022.

Rundskrivet oppsummerer og utdyper krav til gjenopprettingsplaner, herunder krav til innhold, samt Finanstilsynets forventninger til foretakenes gjenopprettingsplaner og foretakenes bruk av forholdsmessighetsprinsippet. Oppdateringen er gjort i tråd med EBAs reviderte retningslinjer for gjenopprettingsindikatorer (EBA/GL/2021/11). 

Finanstilsynet har i rundskrivet presisert foretakets plikter ved brudd på gjenopprettingsindikatorer. Brudd på gjenopprettingsindikatorer skal rapporteres til relevant beslutningsnivå i foretaket innen en virkedag etter at brudd er konstatert, og det skal gis melding til Finanstilsynet innen to virkedager etter at brudd er konstatert.

Kravene til obligatoriske gjenopprettingsindikatorer er oppdatert, inkludert oppdaterte krav til nivå på gjenopprettingsindikatorer for soliditet og likviditet. Indikatorer som har regulatoriske minimumskrav, skal fastsettes til et nivå som overstiger minimumskravet. Indikatorer for kapital skal settes på et nivå som er høyere enn minstekrav og bufferkrav. Foretaket skal ikke ta hensyn til midlertidige lettelser i bufferkravene ved fastsettelse av terskelverdiene. For de foretakene som har flere terskelverdier på gjenopprettingsindikatorene, vil tilsynet legge vekt på at foretaket har tilstrekkelig rom for å gjennomføre relevante tiltak etter at den siste terskelen for hver indikator er nådd. Foretaket skal teste valg av indikatornivå i lys av de ulike scenarioene.  

Minimumskravene for gjenopprettingsindikatorene er angitt i EBA/GL/2021/11, Annex II:

 • Capital indicators
  • Common Equity Tier 1 ratio
  • Total Capital ratio
  • Leverage ratio
  • MREL and TLAC (where relevant)
 • Liquidity indicators
  • Liquidity Coverage Ratio
  • Net Stable Funding Ratio
  • Available central-bank eligible unencumbered assets
  • Liquidity position
 • Profitability indicators
  • Return on assets or return on equity
  • Significant operational losses
 • Asset quality indicators
  • Growth rate of gross non-performing loans
  • Coverage ratio [provisions / (total non-performing loans)]
 • Market-based indicators
  • Rating under negative review or rating downgrade
  • CDS spread
  • Stock price variation
 • Macroeconomic indicators
  • GDP variations
  • CDS of sovereigns

For foretak som er underlagt forenklede krav til gjenopprettingsplaner gjelder følgende minimumskrav til gjenopprettingsindikatorer:

 • Ren kjernekapital
 • Totalkapital
 • Uvektet kjernekapitalandel
 • LCR
 • NSFR
 • Andelen frie aktiva som kan stilles som pant i Norges Bank
 • Likviditetsposisjon
 • Egenkapitalavkastning/totalkapitalavkastning eller operasjonelle tap
 • Økning i brutto misligholdte lån eller nedskrivningsandel for misligholdte og tapsutsatte lån 

Finanstilsynet har gjort enkelte presiseringer for kravene til strategisk analyse, og for gjenopprettingstiltak og gjenopprettingskapasitet. Gjenopprettingstiltakene skal minimum angi forventet effekt på ren kjernekapitaldekning, uvektet kapitaldekning og LCR – både i prosent og i kroner. Effekten på resultat og balanse skal også vurderes. Foretaket bør kunne vise effekten av hvert enkelt tiltak og den den samlede gjenopprettingskapasiteten. I tillegg skal effekten av tiltakene i ulike scenarioer vurderes.  Foretaket skal forutsette fortsatt drift etter at relevante tiltak er gjennomført. 

For foretak i SREP-gruppe 3 og 4 kan følge forenklede krav til gjenopprettingsplaner, med mindre Finanstilsynet beslutter at foretaket likevel skal oppfylle fulle krav til gjenopprettingsplaner. Foretak som har samfunnskritiske funksjoner eller som kan representere en vesentlig belastning for Bankenes sikringsfond ved krisehåndtering eller avvikling, kan ikke ha forenklede gjenopprettingsplaner. 

Tilsynet har opprettet egne skjema i Altinn for oversendelse av gjenopprettingsplan og for rapportering av brudd på gjenopprettingsindikatorer.

FCG Norge har erfaring med å skrive og oppdatere gjenopprettingsplaner – herunder bistå med scenarioanalyser og vurdere nivået på gjenopprettingsindikatorer. FCG kan også gjennomføre uavhengige vurderinger av gjenopprettingsplanen, som er et krav som sammenfaller med kravet om internrevisjon.  

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil vite mer:

Martin Strom Bakken

Senior Manager, Risk & Finance

Let's connect

Gjenopprettingsplaner – oppdaterte retningslinjer fra Finanstilsynet Gjenopprettingsplaner – oppdaterte retningslinjer fra Finanstilsynet
I want an Advisense expert to contact me about:
Gjenopprettingsplaner – oppdaterte retningslinjer fra Finanstilsynet

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later