Flera fall av korruption i banker kopplade till lånebedrägerier

Grov korruption eller medverkan till grov korruption har enligt norsk press förekommit på en nordisk bank i Olso. Kostnad: 150 miljoner kronor i lånebedrägerier. Muta mot lån förekommer även i svensk bankverksamhet. 100 miljoner beviljades på felaktiga grunder i en härva som rapporterades i februari. “Vi tror att bankerna är medvetna om riskerna, men det finns ett behov att bättre förstå hur mutor och korruption möjliggör annan typ av finansiell brottslighet, säger Louise Brown, antikorruptionsexpert på Advisense.

Sverige ligger i topp bland världens högst bötfällda bolag på grund av korruption, grova mutbrott i Sverige har tilltagit och enligt enkäten Nordic Business Ethics Survey har 21% av tillfrågade i högsta ledningen observerat givande, tagande eller begäran om mutor.

I jämförelse med AML, betraktas korruption historiskt sett inte som ett problem, eller en kostnad för bolag. Den svenska företagsboten på 500 miljoner kronor har än så länge inte tillställts, medan böter i miljardklassen inte är ovanligt utomlands.

Det blir allt tydligare för fler i och med de aktuella bolånefallen, menar Louise Brown, är mutor och korruption som verktyg för bedrägerier, men också för penningtvätt. Det borgar för att fler finansiella institut kommer vilja få robustare processer med effektivare kontroller för att motverka finansiell brottslighet med ett tydligare helhetsperspektiv.

Louise Brown, med mångårig erfarenhet av granskning och revision och som var med i den svenska arbetsgruppen tillsammans med drygt 40 andra länder tog fram den globala standarden mot mutor ISO37001, pekar på några viktiga lärdomar kring arbetet mot mutor och korruption.

Riskanalys
Baserat på verksamheten och operativa affärsprocesser, förstå vilken typ av riskexponering för mutor och korruption som finns. Det är inte sällan man fastnar i en färdig idé om att korruption handlar om representation eller inköp. Ofta exkluderas väsentliga delar från den riskanalys som görs, såsom låneförmedlare eller annan tredje part, men också vad som är tillgångar som kan bli föremål för korruptionsförsök, såsom kunddata eller affärshemligheter.

Systematiskt arbete
Planera för och leda antikorruptionsarbetet på ett löpande och systematiskt sätt. Idag stannar många vid policylansering och utbildning, vilket medför ger begränsad effekt.

Nyckeltal och rapportering
Compliance-området generellt håller på att mogna, och antikorruption i synnerhet är ett av de fortfarande minst utvecklade. Verksamheter behöver först få en god riskbedömning på plats och ett systematiskt arbetssätt, ett ledningssystem, som gärna kan bygga på de AML-processer som finns då synergierna är många. Nyckeltal behöver vara framåtriktade och kopplade till affärsutvecklingen, inte begränsas till det retroperspektiva. Styrelsen vill veta vilka korruptionsrisker verksamheten är exponerad för, och vad kostnaderna kan bli.

Louise Brown

Director

Läs mer om FCG och financial crime prevention på FCG Global.

Let's connect

Flera fall av korruption i banker kopplade till lånebedrägerier Flera fall av korruption i banker kopplade till lånebedrägerier
I want an Advisense expert to contact me about:
Flera fall av korruption i banker kopplade till lånebedrägerier

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later