Renterisiko i bankboken – IRRBB

Renterisikoen i bankboken har fått et økt fokus fra både tilsynsmyndigheter og banker som følge av retningslinjene fra EBA (EBA/GL/2018/02), som stiller krav til bankenes systemer for å identifisere, evaluere, håndtere og styre renterisikoen i bankboken.

EBAs retningslinjer stiller krav til beregning av effekten på egenkapitalen («delta EVE») ved stressede rentenivåer, såkalt EBA Supervisory outlier test (EBA SOT). I tillegg inkluderer retningslinjene krav til modellering og beregning av netto renteinntekter (NII) og risiko knyttet til endrede markedsrenter («delta NII»). 

FCG har spesialister med lang og solid erfaring med å hjelpe norske banker med problemstillinger knyttet til IRRBB, og har systemløsninger for beregning og modellering av IRRBB. For eksempel kan FCG bistå med:

  • Kundetilpassede beregningstjenester for EVE, NII og kredittspreadrisiko
  • Modellering av NMD – non maturing deposits
  • Dokumentbaserte gap-analyser opp mot regulatoriske krav
  • Utvikling og implementering-, eller vurdering av rammer og styringsdokumenter
  • Validering og kontroll av beregningsmodeller

EBA publiserte 2. desember 2021 reviderte retningslinjer og tekniske standarder (RTS) for renterisiko i bankboken.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil vite mer:

Let's connect

Renterisiko i bankboken – IRRBB Renterisiko i bankboken – IRRBB
I want an Advisense expert to contact me about:
Renterisiko i bankboken – IRRBB

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later