EU-kommisjonens forslag til CRR3 og Baselkomiteens rammeverk

EU-kommisjonen publiserte i oktober 2021 et forslag til endringer i kapitaldekningsregelverket, såkalte CRR3[1]. De foreslåtte endringene gjennomfører Baselkomiteens nye kapitalkravstandarder for kredittrisiko, operasjonell risiko og CVA (publisert i desember 2017), samt et nytt rammeverk for markedsrisiko (publisert i 2019). De foreslåtte endringene forventes å tre i kraft i EU i 2025.

De fleste bestemmelsene i Baselkomiteens rammeverk er foreslått gjennomført i EU uten vesentlige justeringer, men på enkelte områder er det foreslått noen større endringer for å tilpasse til EU-forhold eller allerede gjeldende EU-regelverk.      

Nedenfor gir vi en kort oppsummering av de viktigste forskjellene mellom CRR3-forslaget og Baselstandardene relatert til kapitalkravet for kredittrisiko.

Boliglån – standardmetoden

Baselkomiteens nye standardmetode for kredittrisiko åpner for to alternative tilnærminger ved fastsettelse av risikovekter for boliglånsengasjementer, «whole-loan» og «splitt-loan» [2]. I gjeldende EU-regelverk anvendes det en «splitt-loan»-tilnærming, der den delen av boliglån som er innenfor 80 % av boligverdien, får 35 % risikovekt. EU-kommisjonen har valgt å beholde «split-loan»-prinsippet, men med de satsene som angitt i Baselkomiteens nye standardmetode. I CRR3-forslaget får den delen av boliglånsengasjementet som er innenfor 55 % av boligverdien 20 % risikovekt. En viktig forskjell mellom CRR3-forslaget og Baselkomiteens standardmetode på dette området gjelder oppdateringen av boligverdien ved fastsettelse av risikovekter. Baselstandardene krever i utgangspunktet at det benyttes en «fast» boligverdi vurdert på innvilgelsesdatoen, dvs. at boligverdien ikke skal oppdateres på et senere tidspunkt. EU-kommisjonen velger ikke denne tilnærmingen, men foreslår å videreføre gjeldende prinsipp i EU-regelverket om at boligverdien kan (og må) oppdateres [3]. I CRR3 foreslås det imidlertid at ved oppdateringen av boligverdien, kan verdien ikke settes høyere enn gjennomsnittlig verdi over de siste 6 årene på den aktuelle boligen eller en tilsvarende bolig.

SMB-rabatt

I Baselkomiteens rammeverk introduseres det 85 % risikovekt for SMB-engasjementer plassert i engasjementskategorien foretak, som dermed gir 15 % kapitalkravsrabatt. I gjeldende EU-regelverk er det allerede implementert en SMB-rabatt, som er noe høyere enn tilsvarende rabatt i Baselkomiteens rammeverk. I CRR er SMB-rabatten på 23,81 % for engasjementer opp til 1,5 millioner euro. I CRR2 [4] utvides SMB-rabatten slik at engasjementet på opptil 2,5 millioner euro får 23,81 % rabatt, mens for den resterende delen av engasjementet gis det en rabatt på 15 %. Videre omfatter SMB-rabatten i EU-regelverket engasjementer i kategorier foretak, massemarked og engasjementer med pant i fast eiendom, i motsetning til Baselstandardene der rabatten kun gjelder engasjementer plassert i kategorien foretak.  

EU-kommisjonen foreslår å beholde SMB-rabatten som allerede er i gjeldende EU-regelverket, uten noen tilpasninger til de strengere reglene i Baselkomiteens rammeverk på dette området [5].

Engasjementer med spesialiserte foretak (Specialised lending) – standardmetoden

I CRR3-forslaget, i likhet med Baselstandardene, innføres det en separat underkategori i foretakskategorien under standardmetoden for engasjementer med spesialiserte foretak («specialised lending»), med videre inndeling i prosjektfinansiering, objektfinansiering og varefinansiering. En slik inndeling tilsvarer nåværende engasjementskategorier på IRB-området.

Etter Baselstandardene er det kun prosjektfinansiering (men ikke objektfinansiering og varefinansiering) som kan få risikovekt 80 % hvis disse engasjementene oppfyller en del krav til risiko og betjeningsevne («high quality»-engasjementer). EU-kommisjonen foreslår å utvide denne fordelaktige behandlingen av «high-quality»-engasjementer med spesialiserte foretak, slik at også objektfinansieringsprosjekter kan få 80 % risikovekt hvis disse prosjektene oppfyller en del krav til risikostyring.  

Infrastrukturrabatt

Kapitalkravsrabatten på 25 % for infrastrukturprosjekter som ble innført i CRR2 videreføres i CRR3-forslaget [6]. Baselkomiteens rammeverk har ikke bestemmelser om infrastrukturrabatt utover det man kan få under kategorien spesialisert foretak (se beskrivelsen under «Engasjementer med spesialiserte foretak» ovenfor). Infrastrukturrabatten i EU-regelverk er høyere enn rabatten man får for «high-quality»-engasjementer mot spesialisert foretak etter Baselstandardene. For å unngå “dobbelttelling” av kapitalkravsrabatter, kan finansforetakene etter CCR3-forslaget ikke kombinere infrastrukturrabatten med rabatten for «high-quality»-engasjementer med spesialiserte foretak .

Egenkapitalposisjoner

I Baselkomiteens rammeverk økes risikovekter for alle typer egenkapitalposisjoner, opptil 400 %. EU-kommisjonen mener imidlertid at høyere kapitalkrav for strategiske aksjeposter ikke er hensiktsmessig. I CRR3-forslaget vil de fleste strategiske investeringer som per i dag får 100 % risikovekt, fortsette å ha 100 % risikovekt.

Anastasia Edakina

Senior Manager


[1] https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:14dcf18a-37cd-11ec-8daf-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

[2] I «whole-loan»-tilnærmingen får hele engasjement én risikovekt basert på LTV (loan-to-value), mens etter «splitt-loan»-tilnærmingen får den delen av engasjementet som er innenfor en viss størrelse på LTV én fast risikovekt, og den overskytende delen av engasjementet får den risikovekten som tilsvarer risikovekten på usikret lån gitt til den aktuelle låntakeren (for eksempel 75 % hvis engasjementet tilfredsstiller kravene for å bli kategorisert som massemarked).

[3] I gjeldende EU-regelverk skal boligverdien vurderes minst hvert tredje år og det er ingen eksplisitte begrensninger på hvor store verdijusteringene kan være, utover det at verdigrunnlaget skal være forsvarlig.

[4] CRR2 er gjeldende i EU fra juni 2021, men er ikke gjeldende i Norge ennå.

[5] I motsetning til EBAs anbefaling i Policy Advice on Basel III reforms – Credit Risk.pdf (europa.eu) punkt 2.2, der EBA anbefaler å fjerne nåværende SMB-rabatt, blant annet begrunnet med «dobbelttelling» av rabatten.

[6] I motsetning til EBAs anbefaling om å fjerne infrastrukturrabatten og endre EU-regelverk slik det er fullharmonisert med Baselstandardene, jf. Policy Advice on Basel III reforms – Credit Risk.pdf (europa.eu) punkt 2.3.

Let's connect

EU-kommisjonens forslag til CRR3 og Baselkomiteens rammeverk EU-kommisjonens forslag til CRR3 og Baselkomiteens rammeverk
I want an Advisense expert to contact me about:
EU-kommisjonens forslag til CRR3 og Baselkomiteens rammeverk

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later