Intervju med Johan Røthe, nytilsatt CEO i FCG Norge

 Du startet nylig som CEO i FCG Norge. Hvordan har din første måned i FCG vært?

Det har vært en intens første måned, der fokuset hovedsakelig har vært internt, å bli kjent med teamet, å forstå forretningen og å optimalisere virksomheten i Norge. Vi har et svært engasjert og kompetent team av eksperter innen risikostyring og regulatorisk etterlevelse, og sammen har vi fokusert på å etablere en solid plattform for årene som kommer. Forretningsmessig har det vært en god start, og vi har levert vår beste måned noen sinne, og det ser lovende ut i tiden fremover. Jeg er veldig stolt av teamet og hva de har oppnådd i løpet av den måneden jeg har vært her.

Hvorfor bestemte du deg for å gå til FCG?

Jeg har fulgt FCG i lang tid, og selskapet har lenge vært på radaren min. FCG har utviklet et tjenestetilbud og produkter med veldig høy standard som er svært nyttige for foretak innen finans, og som ut fra min erfaring passer behovene til finansbransjen i Norge.

I tillegg setter jeg pris på FCGs virksomhetsmodell og måten FCG inkluderer og involverer ansatte i styringen av virksomheten, samt at vi gir mulighet for eierskap i FCG gjennom et relativt bredt aksjeinvesteringsprogram. Det er en naturlig og logisk vei fremover, ettersom vi gir de ansatte innflytelse og forventer at alle ansatte tar ansvar for hele selskapet. Etter min mening er det en moderne og fremtidsrettet modell sammenlignet med tradisjonelle modeller for konsulentvirksomhet, der belønningene kan være mindre jevnt fordelt.

FCG er et uavhengig rådgivningsselskap, som ikke er begrenset av ny revisjonslov og tilhørende interessekonflikter med rådgivningstjenester. Når du engasjerer rådgivere og konsulenter, er det viktig å vurdere dette aspektet. FCG retter seg også kun mot finansbransjen, og tilbyr ekstremt spesialiserte eksperter på sine felt, noe som gir FCG et klart konkurransefortrinn.

Hva er de viktigste kundesegmentene for FCG i Norge, og hva kan FCG støtte dem med?

FCGs kunder er i utgangspunktet hele finansbransjen, fra forsikringsselskaper og banker til fondsforvaltere og kapitalforvaltere. Alle selskaper som har tillatelse fra Finanstilsynet, er del av kundebasen.

Vi har et komplett tjenestetilbud innen intern styring og kontroll, risikostyring og etterlevelse, som er ledende på mange områder og svært relevant for kundene våre. Jeg er veldig stolt over å kunne tilby vår kompetanse og teknologiske løsninger til det norske markedet.

Historisk sett har jeg jobbet med en rekke problemstillinger innenfor risikostyring og regulatorisk etterlevelse, og jeg har sett utfordringene kundene har med å hele tiden ha kontroll og holde oversikt over alle regulatoriske endringer og oppdateringer. Dette er en utfordring for alle aktører i den sterkt regulerte finanssektoren. Da jeg startet i FCG, ble jeg overrasket over hvor langt FCG hadde kommet i å utvikle løsninger på dette problemet. Vår løsning for regelverksovervåking, RegEye, gir kunden enkel tilgang til alle viktige regelverksoppdateringer på ett sted, slik at de effektivt kan vurdere og klassifisere endringer som påvirker virksomheten. I tillegg kom FCGs system for å håndtere ulike avtaler, Oasys, som en spesielt positiv overraskelse. Det er en enkel og effektiv løsning som hjelper kundene våre med å få kontroll over alle utkontrakteringsavtaler, som oppfyller både de interne og eksterne kravene til styring og kontroll. Jeg vet av erfaring at mange kunder benytter utkontraktering, men at de synes det er vanskelig å etterleve kravene som stilles til utkontraktering. Nå kan vi tilby dem et effektivt og nyttig verktøy som bidrar til å løse disse utfordringene.

Hva skiller FCG fra andre konsulentvirksomheter i markedet?

FCGs høye kompetanse og spesialisering skiller seg vesentlig fra andre konsulentselskaper innen GRC i markedet. For å hele tiden være relevante, må vi investere tid og krefter i å følge med på utviklingen i markedet, oppdatere kunnskapen vår og investere i å utvikle ekspertisen vår med et langsiktig perspektiv. Dette er vanskelig å oppnå med den tradisjonelle konsulentmodellen, som fokuserer på mest mulig fakturerbar tid, ettersom det blir vanskelig å sette av nok tid til å holde seg oppdatert og fortsatt være i forkant av utviklingen. FCG kjennetegnes av en høyere grad av langsiktig satsing på vår kompetanse, noe som gjør FCG til en attraktiv arbeidsplass for en spesialist.

Som CEO, hvilke ambisjoner har du for FCG i Norge? Hvor vil du at FCG skal være om tre år?

Vårt mål er å etablere FCG som den ledende rådgivningspartneren innen risikostyring og regulatorisk etterlevelse for finanssektoren i Norge. For å oppnå dette er det avgjørende for oss å ha de beste ekspertene i bransjen. CEO er kanskje den rollen som har størst innvirkning på organisasjonens kultur, og vår kultur og våre verdier er avgjørende for å bygge en solid virksomhet. Jeg oppfatter rollen som Chief Executive Officer mer som en «Culture Executive Officer», det reflekterer mitt ansvar bedre. Min erfaring er at “Chief” er på vei til å fases ut etterhvert som den nye generasjonen ansatte forventer å være betydelig mer involvert i forretningsbeslutninger og styringen av selskapet, og at kultur er førsteprioritet ved valg av arbeidsgiver. Hos FCG kan vi tilby et konkurransefortrinn som arbeidsgiver gjennom vår unike kultur og arbeidsmiljø, men vi vil alltid strebe etter kontinuerlig å forbedre arbeidsmiljøet vårt.

Hva er de tre viktigste områdene du vil fokusere på i 2022?

Hovedfokuset er å fortsette og styrke arbeidsmiljøet og kulturen, og skape en arbeidsplass som er attraktiv for våre ansatte. Både kunder og ansatte forventer nå mye høyere standarder og et attraktivt arbeidsmiljø med høy arbeidsetikk av oss som konsulentselskap.

Vårt andre fokus er å bygge bevissthet rundt FCG i Norge, spre kunnskap i markedet om vår kompetanse og gjøre våre potensielle kunder kjent med hvordan vi kan støtte dem.

Det tredje fokuset er å nå ut til våre eksisterende og potensielle kunder og presentere det komplette tjenestetilbudet vårt. Vi etterstreber å skape kundeverdi i hvert møte, uansett om det ender med et oppdrag eller ikke. For oss er det viktigste å bidra til en sunn finansnæring og dele kunnskapen og innsikten vår, ikke maksimere salget på kort sikt. Det er svært viktig for oss å opprettholde et høyt integritetsnivå, slik at vi kan gi kundene våre best mulig rådgivning, uavhengig av utfallet for FCG.

Hva er de viktigste utfordringene finansnæringen står overfor i Norge de neste par årene?

Det ville være enkelt å svare med en henvisning til enkeltstående regelverk, men jeg tror ikke det reflekterer de underliggende utfordringene. Den viktigste utfordringen for finanssektoren på kort og mellomlang sikt, er å sikre kapasiteten og kompetansen som kreves av det høye tempoet i den regulatoriske utviklingen. Relevant kompetanse er en knapp ressurs, rett og slett fordi det ikke er nok tilgjengelige personer i markedet med kompetanse og erfaring innenfor risikostyring og regulatorisk etterlevelse. Foretakene kan synes det er relativt enkelt å respondere på en spesifikk regulatorisk endring, men det er en mye større utfordring å holde tritt med hele det regulatoriske området. Regelverk kan sette begrensninger, men med riktig kompetanse og kapasitet kan det også skape muligheter.

Let's connect

Intervju med Johan Røthe, nytilsatt CEO i FCG Norge Intervju med Johan Røthe, nytilsatt CEO i FCG Norge
I want an Advisense expert to contact me about:
Intervju med Johan Røthe, nytilsatt CEO i FCG Norge

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later