FCG:s tips för att beakta klimatrelaterade risker i den egna risk- och solvensbedömningen (ORSA)

EIOPA publicerade i april 2021 ett förväntansdokument om tillsynen av klimatrelaterade scenarion i försäkringsföretags egen risk- och solvensbedömningar (ORSA).

Tanken med förväntansdokumentet är att vägleda tillsynsmyndigheterna och att skapa en branschpraxis avseende synen på klimatrelaterade risker. EIOPA ger exempel på risker som försäkringsföretag kan vara exponerade mot baserat på olika produkter, affärsmodeller, placeringsportföljer och återförsäkringsprogram.

EIOPA menar att tillsynsmyndigheterna bör förvänta sig att försäkringsföretagen över tid kommer att utveckla omfattning och metodik när det gäller kvantitativa klimatscenarion i takt med att de får mer kunskap och förståelse om sina klimatrisker.

Som ett första steg i detta arbete rekommenderar FCG att försäkringsföretag till årets ORSA åtminstone ser över företagets exponeringar mot klimatrelaterade risker. Detta kan förslagsvis göras genom riskworkshops med t.ex. bolagets ledning, kapitalförvaltning och aktuarieavdelning, för att på så sätt kartlägga alla klimatrelaterade risker som bolaget är exponerad mot på kort och på lång sikt. Dessa risker ska beröra både omställningsrisker och direkt fysiska risker kopplat till klimatförändringar. I årets ORSA rekommenderar FCG att man som ett första steg gör en kvalitativ beskrivning av hur dessa risker övervakas och hanteras.

”Klimatrelaterade risker kan ha en längre tidshorisont än den strategiska planeringshorisonten som företagen normalt sett använder i sina scenarion i ORSA. Men eftersom ORSA:n ska ingå som en integrerad del i affärsstrategin och beaktas vid företagets strategiska beslut, är det viktigt att försäkringsföretagen är tillräckligt framåtblickande när de kartlägger sina klimatrelaterade risker. På så sätt ökar möjligheten att i god tid hantera riskerna och ställa om sina affärsmodeller, produkter eller placeringsstrategier vid behov”, säger Philip Wahlberg, Senior Manager och Solvens II-expert.

”När de klimatrelaterade riskerna har kartlagts bör företagen som ett nästa steg definiera klimatrelaterade scenarion och på så sätt kvantifiera bolagets motståndskraft för klimatrelaterade händelser”, säger Martin Carlson, Manager med gedigen erfarenhet från ORSA och arbete i riskhanteringsfunktioner.

Behöver ni hjälp med att kartlägga klimatrisker i er verksamhet och vägledning hur detta arbete ska integreras i ORSA och samordnas med övrigt arbete gällande klimat- och hållbarhetsfrågor i företagets risk- och företagsstyrningssystem, kontakta våra experter på FCG.

Let's connect

FCG:s tips för att beakta klimatrelaterade risker i den egna risk- och solvensbedömningen (ORSA) FCG:s tips för att beakta klimatrelaterade risker i den egna risk- och solvensbedömningen (ORSA)
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG:s tips för att beakta klimatrelaterade risker i den egna risk- och solvensbedömningen (ORSA)

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later