Hur kopplar du ORSA till din affärsstrategi?

Under andra kvartalet 2019 publicerande Finansinspektionen (”FI”) sin tillsynsrapport över försäkringsföretagens egna risk- och solvensbedömningar. Finansinspektionens syfte var att kartlägga hur försäkringsföretagen genomför och kommunicerar den egna risk- och solvensbedömningen, även kallad ORSA (”Own Risk and Solvency Assessement”). Finansinspektionens samlade bild var att försäkringsföretagen kan förbättra sitt arbete. 

Vi ser tydligt att många kunder nu börjar arbeta med att anpassa sin riskprofil för att bättre beräkna kapitalbehovet och inte fullt ut lita på standardformeln. Detta resulterar i mer realistisk bild av försäkringsverksamheten, säger Jim Gustafsson Partner och ansvarig för försäkring på FCG. 

I ORSA-processen genomförs en bedömning av det totala solvensbehovet som baseras på företagets egen riskprofil i stället för på standardformelns. Att bedömningarna inte baseras på den egna riskprofilen kan tyda på att många företag inte har tillräcklig kännedom om sina risker och att styrelserna bör öka sitt engagemang. ORSA:n är försäkringsföretagets egen analys av sina risker och hur mycket kapital som krävs för att bedriva verksamheten på kort och lång sikt. 

ORSA processen är inte bara en årlig rapport för att testa om företaget är solventa över tid. Det är också ett viktigt styrningsverktyg för styrelsen vid planering och framtagning av affärsplanen, säger Erik Gustafsson, Senior Manager  FCG 

Finansinspektionen uppmanar även att ORSA-processen ska vara en integrerad del av företagets affärsstrategier. Det innebär att resultatet av ORSA:n bör beaktas i strategiska beslut och i affärsplaneringen.  

Vi på FCG har en lång erfarenhet av att stötta försäkringsföretag genom ORSA-processen. Som drivande part i en ORSAprocess krävs en samlad bild över vilka faktorer och risker som företaget bedömer är väsentliga. Därför är det viktigt att förankra arbetet inom organisationen från styrelse till ledande befattning och medarbetare, säger Oscar Eriksson, Försäkringsexpert på FCG.  

I FCGs kunderbjudande kan vi hjälp till i hela ORSA processen men även upprätta scenarioanalyser, stresstester, utvärdera riskprofilen för att utmana standardformelns riskmoduler och antaganden, samt vägledning vid val av värderingsmodeller och översyn av företagsstyrningssystemet. FCG går alltid in i varje enskilt uppdrag med en pragmatisk ansats – vi får det att fungera. 

Philip Wahlberg, Manager och Solvens-2 expert, ger sina tankar för hur försäkringsföretag kan effektivisera och förbättra sin ORSA-process:  

  • Utgå i högre grad från den egna riskprofilen för att uppskatta solvensbehovet. 
  • I samband med analysen av standardformelns lämplighet, titta närmare på de mest väsentliga riskmodulerna och våga utrycka kapitalbehovet med egna antaganden och modeller. 
  • Utvärdera din träffsäkerhet i uppskattningen av framtida kapitalkrav för att på så sätt kalibrera din prognos av kapitalbehovet. 
  • Förankra och följ upp uttryckt kapitalbehov tydligare i verksamheten och i riskstyrningen.   

Let's connect

Hur kopplar du ORSA till din affärsstrategi? Hur kopplar du ORSA till din affärsstrategi?
I want an Advisense expert to contact me about:
Hur kopplar du ORSA till din affärsstrategi?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later