Solvens II-översynen: vägen framåt för ditt företag

Det omfattande Solvens II-regelverket som började gälla för försäkringsbranschen den 1 januari 2016 innehåller artiklar om revidering. Det har bland annat skett i den mindre så kallade 2018-översynen och nu i den pågående 2020-översynen. EIOPA anser att Solvens II-regelverket fungerar i sin helhet men att det bör anpassas efter dagens ekonomiska klimat, med låga räntor och en pandemi som påverkar hela försäkringsmarknaden. Det huvudsakliga syftet med den pågående översynen är att skapa finansiell stabilitet på försäkringsmarknaden, genom att exempelvis ta större hänsyn till det låga ränteläget vid beräkning av solvenskapitalkravet. EIOPA föreslår även till den Europeiska kommissionen att införa ett nytt ramverk för proportionalitet och en mer transparent och lättillgänglig rapportering.

Försäkringsbranschen menar genom Insurance Europe att SII-regelverket har visat sig fungera väl, inte minst under den pågående pandemin. Man anser liksom EIOPA att vissa justeringar behöver göras men att de ändringar i SII som förts fram av EIOPA missar målet, bland annat genom att förstärka i stället för att åtgärda de brister som finns när det gäller kapitalkrav och långa åtaganden.

Europeiska kommissionen planerar att anta ändringsförslagen från 2020-översynen under tredje kvartalet 2021. Därefter följer godkännande av europeiska rådet och parlamentet samt nationell implementering. Datum för ikraftträdande är ännu inte fastställt. FCG arbetar med att löpande bevaka införandet av standarden i svensk lagstiftning.

FCG:S SYN


– Det är spännande att följa utvecklingen av SII-reglerna säger Lotta Ångström, Director hos FCG. Det gäller att inte underskatta omfattningen och effekten av de föreslagna ändringarna och att noga följa hur de slutliga förslagen blir.


– FCG:s styrka är att vi tillhandahåller expertis inom alla områden som omfattas av ändringsförslagen säger Jim Gustafsson, Partner hos FCG. Genom att tillvarata dessa kompetenser kan vi skapa unika kundlösningar. Vi går alltid in i varje enskilt uppdrag med en pragmatisk ansats för att få varje lösning att fungera utifrån kundens specifika förutsättningar.

FCG:S Erbjudande

  • Utbildning och rådgivning
  • Vägledning avseende val av värderingsmodeller
  • GAP-analys mot kommande förändringar inom Solvens 2
  • Kartläggning, utvärdering och ansökningsprocess av proportionalitet
  • Systemutvärdering och systemplanering samt analys av befintliga IT-system
  • Upprätta och implementera Systematisk Risk Management Plan (SRMP) och likviditetsrutin
  • Kontroller, valideringar och second opinion
  • Löpande uppdateringar och rådgivning kring införandet i svensk lag

Let's connect

Solvens II-översynen: vägen framåt för ditt företag Solvens II-översynen: vägen framåt för ditt företag
I want an Advisense expert to contact me about:
Solvens II-översynen: vägen framåt för ditt företag

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later