RIX-deltagande och den finansiella infrastrukturen

Betalningssystem utgör en fundamental del i den finansiella infrastrukturen. Med hjälp av centralt reglerade och tillhandahållna betalningssystem kan en hög grad av säkerhet och effektivitet tillförsäkras i betalprocessen, samtidigt som slutkunderna kan känna sig trygga i att det ställs särskilda krav på finansiella institut, dess kunskap och kompetens. I Sverige finns två olika typer av betalningssystem; system för stora betalningar och av hög prioritet och system för massbetalningar. Det nationella centrala betalningssystemet för stora betalningar tillhandahålls av Riksbanken, och kallas RIX.

Allmänna utgångspunkter och generella krav

För att få tillgång till RIX krävs att deltagaren godkänns som RIX-deltagare. Endast kreditinstitut, värdepappersföretag, värdepapperscentraler, centrala motparter, clearingorganisationer och Riksgälden kan vara RIX-deltagare och godkännande sker av Riksbanken.

Med RIX-deltagare avses en deltagare i RIX-systemet och som har möjlighet att utföra- och motta överföringar från andra RIX-deltagare samt att, mot ställande av säkerhet, få tillgång till kredit under dagen för överföringar i systemet. Det finns inom systemet och utöver RIX-deltagare även andra typer av motparter – penningpolitiska motparter och motparter i valutatransaktioner. För olika kategorier av motparter gäller olika typer av krav, funktionaliteter och behörigheter.

För att ett institut ska accepteras som motpart och sedermera RIX-deltagare, ställs såväl grundläggande som särskilda krav på institutet. Kraven är inte sällan öppet ställda, och kräver en djup förståelse för hur betalinfrastrukturen ser ut och fungerar. 

 I samband med tolkning av kraven är det viktigt att ha i åtanke att utgångspunkten för ett institut ska få vara deltagare i RIX är under förutsättningar att Riksbanken bedömer att deltagandet inte äventyrar den allmänna stabiliteten, sundheten eller säkerheten i RIX.

För RIX-deltagande ställs bland annat särskilda krav på sökande instituts;

  • operativa förmåga att delta i RIX och att effektivt genomföra betalningar,
  • kontinuitetslösningar, inklusive teknisk redundans, dokumentation och rutiner för incidenthantering och reservrutiner samt
  • system och rutiner för riskhantering.

Kort om ansökningsprocessen och FCG:s iakttagelser…

I dagsläget är ett stort antal finansiella institut s.k. indirekta deltagare i RIX-systemet, med vilket avses att instituten nyttjar en annan RIX-deltagares medlemskap och set-up gentemot Riksbanken och det finansiella systemet för att genomföra sina betalningar. På senare tid har dock FCG noterat att denna set-up allt oftare avslutas av den RIX-deltagare som agerar ombud åt en indirekt deltagare med anledning av de ökade riskerna som ombudskapet medför, t.ex. relaterat till risk för penningtvätt. Detta, i kombination med att institut vill erhålla och åtnjuta full kontroll över sin betalningsprocess, har fått till följd att allt fler finansiella institut ser över sina förutsättningar och möjligheter för att ansöka om RIX-deltagande. Nedan följer kort om ansökningsprocessen samt om FCG:s iakttagelser och erfarenheter av densamma.

1. Ett institut som önskar bli RIX-deltagare (eller penningpolitisk motpart) ska lämna in en ansökan till Riksbanken, i vilken institutet tydligt ska uppvisa att det uppfyller de krav och kriterier som efterfrågas. Prövning av ansökan sker enligt principerna om fritt tillträde samt neutralitet.

  • Ledtid för ansökan är beroende av bland annat fullständigheten i institutets ansökan samt av institutets grundläggande och inneboende förutsättningar för att delta i RIX-systemet i form av exempelvis teknisk kapacitet, resurser att tillgå och interna organisation. Innan verksamhet påbörjas i RIX, ska även utbildningar och tester i testmiljöer genomföras. Räkna med en handläggningstid om åtminstone 6 månader!

2. För ansökan till RIX ska det sökande institutet kunna visa att det har påbörjat sitt säkerställande av tillgång till SWIFT.

  • SWIFT-medlemskap är en grundläggande förutsättning för RIX-deltagande, och utgör ett nätverk för utbyte av finansiella meddelanden. SWIFT används som kommunikationssystem i det nationella betalningssystemet. Via SWIFT, erhålls även ett s.k. aktivt BIC – Business Identifier Code, som kan ses som institutets ID-nummer i betalningssystemet.

3. Utöver ansökan till RIX samt SWIFT, krävs ytterligare parallella ansökningar till relaterade betalningsprodukter och tjänster.

FCG har noterat väsentligheten av tydlig och uppdaterad dokumentation, inklusive interna rutinbeskrivningar om betalningsprocessen och det interna betalningsflödet. Det är av avgörande vikt att en RIX-deltagare vid alla tidpunkter och speciellt under stressade förhållanden kan fullgöra sina skyldigheter gentemot betalningssystemet och sina slutkunder. Att därför arbeta aktivt med- och ha uppdaterade rutinbeskrivningar för att i så stor utsträckning som möjligt undvika personberoenden och bristande intern kompetens är vitalt!

RIX ställer mycket höga krav på kontinuitetshantering och reservrutiner. Om en affärslokal görs otillgänglig eller om internetuppkopplingen ligger tillfälligt nere, ska en RIX-deltagare alltid ha testade och välfungerande reservlösningar, inklusive fullt fungerande och utrustade reservarbetsplatser för att kunna delta i systemet. Ett fallissemang i RIX kan påverka hela det finansiella systemet!

Att bli direktmedlem i RIX kan medföra omfattande organisatoriska förändringar. Se till att i ett så tidigt skede som möjligt involvera den arbetsgrupp som ska ansvara för betalningsflödet, låt dem påverka och bistå vid utformningen av rutinbeskrivningar! Det är även mycket viktigt att andra linjens oberoende kontrollfunktioner är involverade och i möjligaste mån aktiva i samband med onboardingen och implementering av den nya set-up:en, såväl som ex. CFO och Treasury-avdelning och inte minst er IT-organisation.

IT- och informationssäkerhet är högt prioriterat, och i mångt och mycket utgör en mogen IT-organisation en absolut förutsättning för RIX-deltagande. Genom att redan i första skedet involvera IT i förändringsarbetet kan effektiva dualitetskontroller implementeras, betalningsgruppens önskemål iakttas och betalningsprocessen förbättras.

… samt om FCG som samarbetspartner

Även om RIX-deltagande ställer höga krav på finansiella institut, utgör deltagarskapet i sig även ett kvitto och en kvalitetsstämpel för institutet. Med hjälp av direktdeltagande i RIX, kan institut erhålla full kontroll över- och full insyn i sin betalningsprocess, samtidigt som behovet av att förhålla sig till ett ombud och däremellan avtalade limiter, tidsfördröjningar och andra begränsningar försvinner.

FCG har bistått finansiella institut i samband med dess ansökan, i allt från förstudie och beslutsval till implementering och migrering från en tidigare set-up till ett direktdeltagande i RIX. FCG har dessutom ansvarat för kommunikation och kravställning med- och gentemot relevanta aktörer, och har således en god insyn i själva ansökningsprocessen, genomförandet av densamma och expertis inom de krav som uppställs på RIX-deltagande och relaterade tjänster.

Om ni önskar stöd i form av en GAP-analys av era befintliga rutiner i förhållande till Riksbankens kravställning, vill ha en second opinion på framtagen ansökningsdokumentation eller i övrigt önskar stöttning i någon del av er ansökningsprocess till att bli motpart i Riksbankens centrala betalsystem eller i samband med förändringsarbetet i verksamheten inför ett RIX-deltagande, tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Let's connect

RIX-deltagande och den finansiella infrastrukturen RIX-deltagande och den finansiella infrastrukturen
I want an Advisense expert to contact me about:
RIX-deltagande och den finansiella infrastrukturen

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later