Har ni infört kraven på att redovisa aktivitetsgrad i fondförvaltningen?

Sedan den 1 januari 2020 gäller nya informationskrav för värdepappers- och specialfonder. Men vilka är kraven, vad innebär dessa egentligen och vad är syftet med dem? FCG:s experter berättar.

Lagkrav har ansetts nödvändiga för att skydda investerare

Som investerare på fondmarknaden kan det vara lätt att gå vilse bland olika begrepp, och även att förstå den faktiska innebörden av dem. Det är därför väsentligt att fondbolag och AIF-förvaltare lämnar klar, tydlig och rättvisande information om dess fonder och förvaltningen av dem.

Det är mot bakgrund av de senaste årens diskussioner och rättsprocesser kring aktiv och passiv förvaltning, och framför allt kring förvaltningsavgiftens storlek i förhållande till fondens faktiska aktivitetsgrad, som lagkraven nu införts. Syftet med informationen om aktivitetsgrad är att öka investerarnas möjligheter att bedöma om den årliga förvaltningsavgiften är motiverad i förhållande till den aktivitetsgrad som redovisas samt att komma till rätta med problemet med höga förvaltningsavgifter i s.k. dolda indexfonder. Förhoppningen är att de ökade informationskraven på sikt ska kunna göra det lättare för konsumenter att jämföra olika fonder.

Av kraven framgår att det för värdepappers- och specialfonder, vars förvaltning kan jämföras med ett relevant jämförelseindex, ska lämnas information om aktivitetsgraden i fondförvaltningen i förhållande till det valda jämförelseindexet. Informationen som fondbolaget eller AIF-förvaltaren lämnar ska beskriva hur förvaltningen av fonden bedrivs, och även varför det valda jämförelseindexet är relevant. Om AIF-förvaltaren eller förvaltande fondbolag emellertid anser att fonden inte kan jämföras med ett relevant jämförelseindex, ska information istället lämnas om varför en sådan jämförelse inte är möjlig.

Informationskraven innebär att informationsbroschyren och årsberättelsen ska innehålla ytterligare information.

Tracking error ska anges för fonder som funnits två år eller längre

Om fonden har funnits i minst två år, ska aktivitetsgraden anges i form av aktivitetsmåttet aktiv risk (eng. ”tracking error”), med vilket avses volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Utöver att måttet ska anges för varje år under de senaste tio åren eller den kortare tid som fonden har funnits, ska även en kvalitativ förklaring till det uppnådda aktivitetsmåttet lämnas.

Att tänka på vid tillämpning av kraven:

  • Kraven på redovisning av aktivitetsgrad i fondförvaltningen gäller för såväl aktivt som passivt förvaltade fonder. Redovisningen av aktivitetsgraden i en aktivt förvaltad fond ska beskriva vad förvaltaren gör för att försöka överträffa indexets avkastning, medan det i informationen för en indexfond istället ska beskrivas vad förvaltaren gör för att följa indexets utveckling.
  • Ett jämförelseindex är generellt sett att betrakta som relevant om indexet ger en god representation av fondens långsiktiga investeringsinriktning med avseende på val av tillgångsslag eller marknad eller med avseende på avkastnings- och riskprofil. Även om det för vissa typer av fonder ofta saknas relevant jämförelseindex, har fondbolag och AIF-förvaltare inte sällan möjlighet att ta fram en relevant jämförelsenorm baserat på en sammansättning av flera index. Det föreligger dock inget krav på sammansättning av sådan jämförelsenorm!
  • I förklaringen till det uppnådda aktivitetsmåttet är det inte en förklaring av måttet aktiv risk i sig som avses, utan en kvalitativ förklaring av fondens uppnådda aktiva risk under en viss tidsperiod som ska komplettera de framräknade siffrorna.
  • För att uppnå god styrning av verksamheten bör en fonds aktivitetsgrad löpande utvärderas av styrelsen så att den stämmer överens med vad som anges i marknadsföring och övrig fonddokumentation.
  • Glöm inte att redovisa informationen även på hemsidan. Det räcker här att fondens informationsbroschyr och årsberättelse finns tillgängliga där.

Är ni intresserade av vilka åtgärder just ni behöver vidta för att uppfylla kraven på att redovisa aktivitetsgrad i fondförvaltningen? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal eller möte!

Let's connect

Har ni infört kraven på att redovisa aktivitetsgrad i fondförvaltningen? Har ni infört kraven på att redovisa aktivitetsgrad i fondförvaltningen?
I want an Advisense expert to contact me about:
Har ni infört kraven på att redovisa aktivitetsgrad i fondförvaltningen?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later