Likviditetsriskhantering i fonder

Precis innan Covid-19 drabbade oss, gick Finansinspektionen ut med en bred undersökning till fondbolagen om bolagens hantering av likviditetsrisker i värdepappersfonder (UCITS enl. direktivet) och specialfonder. Kartläggningen var ett led i den gemensamma tillsynsåtgärd som initierats av den europeiska värdepappers – och marknadsmyndigheten (ESMA), vilken syftar till att säkerställa att regler avseende hantering av likviditetsrisker i värdepappers/UCITS-fonder efterföljs enhetligt.

Likviditetsrisk innebär risken för att en position i en värdepappersfond eller specialfond inte kan säljas, lösas in eller avslutas till en begränsad kostnad inom rimlig tid. Efterlevnaden av dessa regler är avgörande för att säkerställa investerarskydd, finansiell stabilitet och välfungerande marknader.

I september 2019 publicerade ESMA riktlinjer gällande stresstester av likviditeten i UCITS-fonder och AIF:er.[1] Skälet bakom dessa är att säkerställa en gemensam och enhetlig tillämpning av regleringen på marknaden och att höja standarden för stresstester samt i viss mån även frekvensen av dessa. Riktlinjerna fastställer en rad miniminormer för hur stresstesterna ska genomföras och ska komplettera de redan idag gällande reglerna kring likviditetsriskhantering i fonder. Riktlinjerna ska tillämpas från och med den 30 september 2020.

Huvuddrag i ESMA:s riktlinjer för likviditetsstresstest i UCITS och AIF

Ett fondbolag ska ha en lämplig process för hantering av likviditetsrisker för att kunna säkerställa fondandelsägarnas rätt att få sina andelar omedelbart inlösta.

ESMA:s riktlinjer ger exempel på likviditetshanteringsverktyg som kan användas för stresstester i fonder och vad man bör beakta när en modell för testerna tas fram. Bolaget ska utföra stresstester som gör det möjligt att bedöma en fonds likviditetsrisk under normala samt extraordinära omständigheter. I processen är det viktigt att belysa fondens främsta likviditetsrisker och att använda ett tillräckligt stort antal scenarier för att på ett adekvat sätt fånga fondens risker. Resultatet av stresstesten ska även bidra med information som gör det möjligt att följa upp och att åtgärda eventuella risker.

Stresstesterna bör vara integrerade i processen för riskhantering gällande fonden och ha ett lämpligt rapporterings- och eskaleringsförfarande. Det oberoende som gäller övrig riskhantering ska även gälla denna hantering. En policy bör upprättas i vilken ansvaret och ägarskapet tydligt definieras. Vidare bör det i policyn redogöras för bl.a. rapporteringsvägar, omständigheter som kräver eskalering, en redogörelse för valda stresstestscenarier och grunderna till valet av dem samt metoder för avveckling av tillgångar. Frekvensen på utförande av stresstester är beroende av fondens karaktär, komplexitet och likviditetsprofil vilket det bör redovisas för i policyn. ESMA:s riktlinjer rekommenderar kvartalsvis stresstester.

Under vissa tider, som den pandemi vi nu befinner oss i, kan svängningarna i fonder bli stora både gällande värden och utflöden. Konsekvenserna för bl.a. fonder som placerar i företagsobligationer och fastigheter har under den här perioden varit påtagliga och i vissa fall resulterat i att fonder behövt stänga. Då värdering inte har kunnat utföras på ett tillförlitligt sätt och tillgångarna blivit mindre likvida, har fonderna inte kunnat bemöta utflödena.

European Systemic Risk Board (ESRB) gav nyligen en rekommendation till ESMA att även koordinera de nationella tillsynsmyndigheternas tillsyn över fonder med stora exponeringar mot företagsobligationer och fastigheter. Syftet med tillsynen är att bedöma hur stora utflöden i fonderna och i vissa fall en ökad osäkerhet i värderingen ska kunna hanteras. ESMA stödjer rekommendationen och framför vikten av att fondbolagen använder likviditetshanteringsverktyg för fonder med exponeringar mot mindre likvida tillgångar. En rapport ska lämnas till ESRB senast den 31 oktober 2020.

Den ansträngda period som har varit och som vi fortfarande är i, kommer att utgöra ännu ett historiskt underlag för framtida bedömningar av likviditetsrisker. Detta tillsammans med de likvidtetshanteringsverktyg som ESMA:s riktlinjer exemplifierar, är redskap till hjälp för hantering av likviditetsrisker.

Om du har frågor hur ditt fondbolag bör hantera processen för likviditetsrisker eller har andra fondrelaterade frågor – kontakta oss gärna så kan vi prata vidare hur vi kan stödja på bästa tänkbara sätt.

[1] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-882_final_report_guidelines_on_lst_in_ucits_and_aifs.pdf

Let's connect

Likviditetsriskhantering i fonder Likviditetsriskhantering i fonder
I want an Advisense expert to contact me about:
Likviditetsriskhantering i fonder

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later