EIOPA:s förväntningar på FI gällande tjänstepensionssektorn

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, EIOPA, har publicerat ett uttalande som innehåller principer för att dämpa effekterna av Covid-19 inom tjänstepensionssektorn. I uttalandet uttrycker EIOPA förväntningar om att FI ska agera på ett riskbaserat och ett proportionerligt sätt. I förlängningen påverkar uttalandet också företagen inom tjänstepensionssektorn i praktiken. EIOPA:s uttalande kan, i FCG:s mening, delas in enligt följande huvudbudskap:

Kontinuitet

  • FI bör säkerställa att företagen prioriterar kontinuitet inom centrala delar av verksamheten såsom investeringsverksamheten samt utbetalning och service till medlemmar och förmånstagare. Detta gäller även om den aktuella verksamheten är utlagd. Därtill bör företagen tillåtas vara flexibla avseende inbetalning av försäkringspremier om arbetsgivaren har likviditetsproblem och inväntar lönestöd. För att möjliggöra detta bör FI vara flexibla med deadlines gällande nationella rapporteringskrav.

Finansiering och likviditet

  • FI bör noggrant övervaka likviditetssituationen hos företagen samt hur utvecklingen på finansmarknaden påverkar den finansiella situationen och efterlevnaden av skuldtäckningskrav hos de företag som tillhandahåller förmånsbestämd pension. I sitt tillsynsarbete bör FI omsorgsfullt avväga mellan, å ena sidan, medlemmarnas och förmånstagarnas långsiktiga intressen och, å andra sidan, att undvika kortsiktiga procykliska effekter på realekonomin.

Skydd av förmånstagare och medlemmar

  • FI bör främja flexibilitet hos företagen i syfte att skydda medlemmarnas pensionsrättigheter, särskilt inom avgiftsbestämda planer. Flexibla åtgärder kan exempelvis vara att tillåta fördröjning med obligatoriska uttag av pension som livränta eller uttag av engångsbelopp.

Företagens informationsgivning

  • EIOPA riktar sig även direkt till företagen inom tjänstepensionssektorn. De föreskriver att företagen bör informera sina medlemmar, kunder och förmånstagare på ett balanserat sätt om vilken påverkan Covid-19 har på bl.a. företagets service och den framtida pensionsinkomsten. En balanserad kommunikation syftar till att, särskilt inom avgiftsbestämda system, förhindra kortsiktiga beslut som kan riskera det långsiktiga pensionsutfallet.

FCG:s erfarenheter från aktörer inom tjänstepensionssektorn är att FI har anpassat sitt arbetssätt till att fokusera på de mest aktuella frågorna.

Är ni intresserade av vilka underlättande åtgärder just er verksamhet kan vidta? Behöver ni hjälp med att tolka och applicera EIOPA:s budskap? FCG har en stor samlad erfarenhet från såväl arbete vid FI som hos företag inom tjänstpensionssektorn. Vi erbjuder bland annat råd och stöd med särskilt fokus på de utmaningar som tjänstepensionssektorn ställs inför mot bakgrund av Covid-19.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal eller möte!

Let's connect

EIOPA:s förväntningar på FI gällande tjänstepensionssektorn EIOPA:s förväntningar på FI gällande tjänstepensionssektorn
I want an Advisense expert to contact me about:
EIOPA:s förväntningar på FI gällande tjänstepensionssektorn

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later