Möjligheten att ansöka om tillstånd för understödsföreningar löper snart ut

Den 30 april 2020 löper möjligheten ut för vissa typer av understödsföreningar att ansöka om nytt tillstånd med stöd i den nya lagen om tjänstepensionsföretag alternativt försäkringsrörelselagen. Denna deadline avser understödsföreningar som är s.k. tjänstepensionskassor. För andra understödsföreningar, såsom sjuk- och begravningskassor, löper möjligheten ut 31 december 2020. Om en understödsförening underlåter att ansöka om nytt tillstånd måste föreningen träda i likvidation.

FCG:s erfarenhet är att majoriteten av de understödsföreningar som bedriver tjänstepensionsverksamhet väljer att ansöka om tillstånd med stöd i den nya lagen om tjänstepensionsföretag. Lagen, såväl som Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, uppställer förhöjda krav inom ett flertal områden jämfört med det externa regelverk som understödsföreningarna lyder under idag. Det uppställs bl.a. krav på ett företagsstyrningssystem som säkerställer en sund och ansvarsfull styrning av företaget samt utökade krav gällande regler och rutiner för utlagd verksamhet. Inom ramen för företagsstyrningssystemet ska företaget ha funktioner för regelefterlevnad, riskhantering, internrevision samt en aktuariefunktion. Regleringen innefattar även en ny kapitalkravsreglering inklusive utökade krav på kvantitativ rapportering av tjänstepensionsinformation.

FCG har biträtt understödsföreningar i deras ansökan om att bedriva tjänstepensionsverksamhet med stöd i lagen om tjänstepensionsföretag. I detta arbete har vi till exempel lämnat råd och stöd vid framtagning av verksamhetsplan, sett över styrdokument och interna processer samt utbildat ledning om det nya regelverket för extern rapportering.

FCG har bred erfarenhet från tjänstepensionsbranschen och följer utvecklingen av såväl lagstiftning som branschpraxis noga. Vi erbjuder bland annat rådgivning, stöd vid myndighetsrapportering samt outsourcing av centrala funktioner. FCG kan även genomföra en GAP-analys av hur väl er organisation står rustad inför de nya regelverkskraven för tjänstepensionsföretag.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal eller möte!

Let's connect

Möjligheten att ansöka om tillstånd för understödsföreningar löper snart ut Möjligheten att ansöka om tillstånd för understödsföreningar löper snart ut
I want an Advisense expert to contact me about:
Möjligheten att ansöka om tillstånd för understödsföreningar löper snart ut

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later