Sanktion mot Skandia Liv

FI tilldelar Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt (Skandia Liv) en sanktion i form av varning och sanktionsavgift på 35 miljoner kronor. Grunden för sanktionen är att Skandia Liv inte har följt reglerna för beräkning av försäkringstekniska avsättningar (FTA), för beräkning av solvenskapitalkrav för annullationsrisk[1] eller för att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag (FTB). FI:s undersökning visar att Skandia Liv under flera år har beräknat sitt kapitalbehov och åtagande mot kunderna på ett felaktigt sätt. 

Bakgrunden till undersökningen var att Skandia Liv har rapporterat en väsentlig händelse till FI avseende en förändring av bolagets sätt att beräkna solvenskapitalkrav.

I beslutet framgår att FI har invänt mot Skandia Livs ståndpunkt om att bolagets FTA inte påverkas av förändringar i antalet annullationer. Detta överensstämmer inte med krav att antaganden ska vara realistiska och bolaget då inte beaktat alla inkommande och utgående kassaflöden vid beräkningen av bästa skattningen. Genom att bestämma solvenskapitalkravet för annullationsrisk till noll har Skandia Liv enligt FI underlåtit att följa tillämpliga bestämmelser om beräkningen av solvenskapitalkravet enligt standardformeln, vilket har inneburit att Skandia Liv har åsidosatt kravet på att beakta alla mätbara risker som bolaget är utsatt för.

FI anser att Skandia Liv har brustit i sin regelefterlevnad genom att inte ta hänsyn till annullationer vid beräkningen av FTA. FI har även funnit att Skandia Liv har brustit i sin regelefterlevnad genom att inte upprätta ett FTB som innehåller de beskrivningar och den dokumentation som krävs för att beräkningarna ska kunna förstås och rekonstrueras.

Enligt FI har agerandet inneburit att skyddet för kunderna och bolagets solvenssituation inte har kunnat bedömas på ett rättvisande sätt. FI påpekar att reglerna för beräkning av FTA och solvenskapitalkrav är till för att försäkringsbolag alltid ska värdera sina åtaganden till kunderna korrekt och avsätta tillräckligt med kapital för att kunna möta dessa. Det är en central del av konsumentskyddet på försäkringsmarknaden.

FI meddelade en sanktion, på liknande grunder, mot Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (Avanza Pension) under våren 2019. Även vad gäller Avanza Pension gjorde FI nedslag gällande bolagets annullations- och flyttantaganden då dessa visade sig vara framtagna på ett ej tillförlitligt sätt. FI fann liksom i ärendet Skandia Liv att Avanza Pension över tid haft bristfälliga FTB utifrån regelverkskraven.

Kontakta oss om ni behöver stöd i ert arbete med FTA eller FTB!

[1] Annullationsrisk är risken för förlust eller negativ förändring av värdet av försäkringstekniska avsättningar till följd av att försäkringstagarna upphör att betala premier, återköper, flyttar eller ändrar försäkringsavtalet på ett sätt som försäkringsbolaget inte har förutsett i sin prissättning eller i sina antaganden vid fastställande av de försäkringstekniska avsättningarna.

Let's connect

Sanktion mot Skandia Liv Sanktion mot Skandia Liv
I want an Advisense expert to contact me about:
Sanktion mot Skandia Liv

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later