Kammarkollegiets nya ramavtal för internrevision i staten

Kammarkollegiet tecknade 12 februari 2020 ett ramavtal omfattande revisions- och granskningstjänster med Transcendent Group. Ramavtalet ger avropsberättigade parter möjlighet att enkelt och effektivt avropa tjänster inom internrevision.

Nu är äntligen Kammarkollegiets upphandling av revisions- och granskningstjänster klar och vi har glädjen att kunna meddela att vi är en av de leverantörer som får möjlighet att erbjuda internrevisionstjänster till alla statliga myndigheter. Vi har lång erfarenhet av att leverera internrevision till staten och detta är något vi vill fortsätta med. Att arbeta för staten känns för oss som ett viktigt uppdrag!

Ramavtalet kan användas för avrop av statliga förvaltningsmyndigheter, statliga affärsverk, AP-fonder, Sveriges Domstolar och domstolsverket och Svenska utlandsmyndigheter (totalt 453 st), Förutom dessa är det ytterligare 9 organisationer som har valt att få möjlighet att avropa från detta avtal (Akademiska Hus AB, Kungliga Operan AB, Riksdagens ombudsmän, Riksdagsförvaltningen, Riksteatern, Stiftelsen Rödakorshemmet, Svenska filminstitutet, Sveriges Civilförsvarsförbund och Sveriges Riksbank).

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom revision- och granskning för Internrevision. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster:

  • Granskning i form av internrevision.
  • Granskning av projekt.
  • Kvalitetsutvärdering av internrevisioner.
  • Granskning av intern styrning och kontroll.
  • Compliance och riskkontroll.
  • Granskning av operativa och strategiska risker som berör organisationens kärnverksamhet.

På Transcendent Group har vi alltid haft en stor del av vår verksamhet kopplat till offentlig sektor. Inom internrevision och IT-revision har vi skaffat oss en mycket hög erfarenhetsnivå efter att ha arbetat med en stor mängd statliga myndigheter, universitet, högskolor samt statliga bolag i roller som granskare, granskningsledare, områdesexperter eller interimistisk internrevisionschef.

Det vi har sett ofta efterfrågas av statliga myndigheters internrevision är resursförstärkning då internrevisionen själv under en period inte har tillräckliga resurser för att granska alla områden i revisionsplanen. Det som också efterfrågas i hög utsträckning är kompetensförstärkning inom olika områden – inte minst inom IT-styrning, informationssäkerhet, förändringsledning, portfölj- och projektstyrning och dataanalyser. Inom alla dessa områden har vi djup kompetens och erfarenhet och möjlighet att stötta internrevisioner i granskningar av dessa områden.

Avtalet är ett ramavtal som nyttjas genom avrop med s.k. förnyad konkurrensutsättning. I avropet definieras de behov som myndigheten har och vilken typ av kompetens och erfarenhet som önskas för aktuellt uppdrag. Myndigheten har möjlighet att begära antingen ett fast pris för hela åtagandet alternativt antal timmar och timkostnad med eller utan ett takpris.

Avtalet börjar gälla 2020-03-02 och löper på två år med möjlighet till två års förlängning.

På Transcendent Group är vi måna om att leverera internrevision med hög kvalitet. Hög kvalitet menar vi uppnås genom att ha konsulter med många års arbetslivserfarenhet och flera års erfarenhet av internrevision specifikt. De flesta av våra internrevisionskonsulter har mellan 5-10 års erfarenhet av att ha jobbat med internrevision – såväl i konsultrollen, som internrevisionschef eller som anställd på en internrevisionsavdelning. Detta är också något som vi ofta ser att våra kunder efterfrågar.

Att vi är en av de organisationer som Kammarkollegiet har valt att teckna avtal med ser vi som ett kvitto på att vi besitter den kompetens och erfarenhet som våra kunder inom den statliga sfären söker. Vi ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa tjänster till våra statliga kunder!

Ramavtalet träder i kraft 2020-03-02. Mer information om avtalet finns på www.avropa.se

Charlotte Eklund

Director, Internal Audit

Let's connect

Kammarkollegiets nya ramavtal för internrevision i staten Kammarkollegiets nya ramavtal för internrevision i staten
I want an Advisense expert to contact me about:
Kammarkollegiets nya ramavtal för internrevision i staten

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later