EBA Reviderade riktlinjer om riskfaktorer

Den 5 februari i år publicerade EBA sitt förslag till reviderade riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism. Riktlinjerna som kommer att ersätta ESA:s gemensamma riktlinjer från 2017 syftar till att återspegla utvecklingen på penningtvättsområdet både vad gäller nya risker och förändringar till följd av det femte penningtvättsdirektivet. En välkommen nyhet är att förslaget innehåller sektorspecifika riktlinjer för leverantörer av betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster s.k. tredjepartsleverantörer.

Betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster var två nya betaltjänster som infördes i samband med EU:s andra betaltjänstdirektiv som införlivades i Sverige i maj 2018. Utöver att EBA lyfter fram riskfaktorer kopplade till dessa betaltjänster anger riktlinjerna också att tredjepartsleverantörer ska anpassa omfattningen av sina åtgärder för kundkännedom till penningtvättsriskerna. Att risker förknippade med kontoinformationstjänster lyfts fram är särskilt intressant eftersom tjänsten inte möjliggör några transaktioner till eller från användarens betalkonton. Leverantörer av dessa tjänster såsom banker kan förvisso även hålla konton åt användaren men det utgör inte en del av tjänsten som sådan. Det har därför varit en utmaning för leverantörerna att bedöma om och hur tjänsten skulle kunna användas i penningtvättssyfte.

De reviderade riktlinjerna bör även läsas i ljuset av den svenska implementeringen av EU:s andra betaltjänstdirektiv där lagstiftaren undantog betaltjänsteleverantörer som uteslutande tillhandahöll kontoinformationstjänster från penningtvättslagen med motiveringen att sådan verksamhet inte kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Även om EBA framhåller att förenklade åtgärder för kundkännedom torde vara normen så medför förslaget mer långtgående skyldigheter för svenska leverantörer av kontoinformationstjänster att vidta åtgärder mot penningtvätt än vad som gäller i dag. De utökade kraven innebär bl.a. att leverantörerna kommer att behöva inhämta kundkännedom och granska transaktioner i syfte att identifiera avvikande och misstänkta beteenden.

Konsultationen om de reviderade riktlinjerna löper fram till den 5 maj 2020 och de slutliga riktlinjerna kan därför komma att skilja sig åt från förslaget. Om riktlinjerna träder ikraft med oförändrat innehåll skulle det kunna leda till tillämpningssvårigheter för de leverantörer som i dagsläget inte omfattas av penningtvättslagen. Det är därför önskvärt att Finansinspektionen tar detta i beaktande när man meddelar EBA huruvida man avser att följa de slutliga riktlinjerna i denna del.

FCG har lång erfarenhet av att stötta företag i penningtvättsfrågor och tillhandahåller skräddarsydda lösningar anpassade efter verksamhetens behov. FCG kan bl.a. hjälpa till med tolkning och implementering, riskbedömningar och interna regler, modellering, utbildning, granskningar och 2nd opinions. Tveka inte att höra av er om ni behöver stöd i ert penningtvättsarbete.

Let's connect

EBA Reviderade riktlinjer om riskfaktorer EBA Reviderade riktlinjer om riskfaktorer
I want an Advisense expert to contact me about:
EBA Reviderade riktlinjer om riskfaktorer

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later