Propositioner för att genomföra IORP II i svensk rätt

Regeringen har överlämnat två propositioner till riksdagen med lagförslag för att genomföra EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II) i svensk rätt. Det ena propositionen gäller ny reglering för tjänstepensionsföretag och den andra propositionen gäller nya regler för pensionsstiftelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2019. För tjänstepensionsföretag föreslås även en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring att träda i kraft den 1 januari 2020.

Det händer mycket inom pensionsområdet. Förutom nu aktuella propositioner för ny reglering för tjänstepensionsföretag och nya regler för pensionsstiftelser, så är en proposition om skatteregler för tjänstepensionsföretag på gång under hösten 2019 och propositioner om effektivare flytträtt av försäkringssparande samt om höjda pensionsåldrar lades fram i maj 2019.

Tjänstepensionsföretag

En proposition (Prop 2019:18/158) gäller ny reglering för tjänstepensionsföretag, och berör försäkringsföretag som idag bedriver tjänstepensionsverksamhet samt tjänstepensionskassor. Det ska även vara möjligt att bilda helt nya tjänstepensionsföretag. Propositionen följer på den lagrådsremiss som lämnades i juli 2019.

Det finns inga betydande förändringar jämfört med lagrådsremissen. I förhållande till lagrådsremissen föreslås en upplysningsbestämmelse i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Det föreslås även vissa språkliga, redaktionella ändringar och mindre ändringar av rättelsekaraktär.

Den största skillnaden att ikraftträdandet föreslås till 15 december 2019, istället för den 1 december 2019 enligt lagrådsremissen.

Nuvarande tjänstepensionskassor får senast den 30 april 2020 ansöka om ombildning till försäkringsföretag enligt Försäkringsrörelselagen eller omvandling till tjänstepensionsföretag enligt den nya Lagen om tjänstepensionsföretag.

Därtill har FI i juli 2019 föreslagit nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet, tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag och årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

För proposition till ny reglering för tjänstepensionsföretag; Klicka Här

För förslag till nya föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet; se Klicka Här

Pensionsstiftelser

Den andra propositionen (Prop. 2018/19:159) gäller vissa nya och ändrade regler för pensionsstiftelser. Det handlar i huvudsak om bestämmelser om placeringar, företagsstyrning och information som inför i lagen om tryggande av pensionsutfästelse. Propositionen följer på en lagrådsremiss som lämnades i maj 2019.

Det finns inga betydande förändringar jämfört med lagrådsremissen. I förhållande till lagrådsremissen föreslås att ett bemyndigande ska ersättas med en upplysning om möjligheten att meddela verkställighetsföreskrifter i den del bemyndigandet avser hur information ska lämnas till enskilda. Vidare görs en ändring i 34 § Tryggandelagen som innebär att det klargörs att Finansinspektionen ska utöva viss tillsyn över samtliga pensionsstiftelser. Det görs även vissa språkliga och redaktionella ändringar.

Den största skillnaden att ikraftträdandet föreslås till 15 december 2019, istället för den 1 december 2019 enligt lagrådsremissen.

Därtill har FI i juni 2019 föreslagit nya föreskrifter om pensionsstiftelser och ändringar i informationsföreskrifterna.

För proposition till nya regler för pensionsstiftelser; Klicka Här

För förslag till nya föreskrifter om pensionsstiftelser; se Klicka Här

Let's connect

Propositioner för att genomföra IORP II i svensk rätt Propositioner för att genomföra IORP II i svensk rätt
I want an Advisense expert to contact me about:
Propositioner för att genomföra IORP II i svensk rätt

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later