Förslag på FFFS för tjänstepensionsföretag

Finansinspektionen har publicerat förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet som ska gälla för tjänstepensionsföretag från den 1 december 2019.

Föreskriftsförslaget publicerades den 8 juli 2019 kompletterar regeringens lagförslag om tjänstepensionsföretag som publicerades den 17 maj 2019. Dessa regler sammantaget genomför delar av det så kallade IORP II-direktivet (EU 2016/2341) i svensk rätt med nationella tillägg.

Föreskriftsförslaget om tjänstepensionsverksamhet innehåller regler om tillstånd, information och pensionsbesked, försäkringstekniska avsättningar, investeringar, kapitalbasen, kapitalkrav, företagsstyrning, överlåtelse av försäkringsbestånd och åtgärdsplan och finansiell saneringsplan. Delar av dessa regler har remissats tidigare av FI och överensstämmer även till stora delar med Solvens II-regelverket.

Gällande tillstånd för att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag följer reglerna vad som gäller i Försäkringsrörelselagen för försäkringsföretag. Såväl föreskrifter som lagrådsremissen tar enbart upp omvandling av försäkringsföretag till tjänstepensionsföretag och vice versa, men inget uttryckligen om omvandling av tjänstepensionskassor till tjänstepensionsföretag då detta är av en engångskaraktär.

Föreskriftsförslaget om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag innehåller regler om nationell rapportering av väsentliga händelser, nationell rapportering av kvantitativa uppgifter (kvartalsvis och årligen), EIOPA- och ECB-rapportering av EU-gemensamma kvantitativa uppgifter (kvartalsvis och årligen), nationell rapportering av kvalitativ tillsynsrapport (fullständig var tredje år och däremellan förkortad) och nationell rapportering av egen risk- och solvensbedömning (årligen).

Det kan noteras att Finansinspektionen föreslår att tjänstepensionsföretag med en balansomslutning på minst 1 miljard svenska kronor ska genomföra fullständig nationell rapportering av kvantitativa uppgifter, vilket ger en marknadstäckning på 99,85 procent. Tjänstepensionsföretag med en balansomslutning på minst 25 miljoner euro ska genomföra en fullständig EIOPA- och ECB-rapportering

Föreskriftsförslaget om årsredovisning föreslås omfatta försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, och ersätta nuvarande föreskrifter för försäkringsföretag.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 december 2019 samtidigt som den nya lagen om tjänstepensionsföretag träder i kraft. Redovisningsföreskrifterna föreslås dock att börja tillämpas först det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2019.

Finansinspektionen lämnar för tillfället inga förslag på regler om distribution och grupptillsyn, utan återkommer med detta under hösten 2019.

För förslag till nya föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet Klicka här.

För lagrådsremiss av ny lag om tjänstepensionsföretag Klicka här .

Vill du diskutera detta eller veta mer? Kontakta oss.

Let's connect

Förslag på FFFS för tjänstepensionsföretag Förslag på FFFS för tjänstepensionsföretag
I want an Advisense expert to contact me about:
Förslag på FFFS för tjänstepensionsföretag

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later