Brister i kostnadsantaganden i livförsäkringsföretagens avsättningar

Finansinspektionen anser att det finns brister i livförsäkringsföretagens försäkringstekniska beräkningsunderlag och i kostnadsmodellering av framtida kostnader vid beräkningen av den bästa skattningen som en del av de försäkringstekniska avsättningarna.

Finansinspektionen har genomfört en analys omfattande ett antal av de större livförsäkringsföretagen och beaktat såväl värderingen enigt Solvens II-regelverket som övergångsbestämmelser för tjänstepensionsverksamhet.

Försäkringstekniska avsättningar är den överlägset största posten på skuldsidan i balansräkningen för livförsäkringsföretagen. Analysen om kostnadsmodellering visar att det finns stora variationer i hur företagen modellerar sina framtida kostnader för den verksamhet som omfattas av Solvens II-regelverket. Finansinspektionen konstaterar att företagen bör modellera olika kostnadstyper på olika sätt. T ex bör modelleringsmetod väljas med hänsyn till det som driver risken för respektive typ av kostnad, kostnader bör fördelas på rörliga respektive fasta kostnader, och modelleringen bör beakta inflation. Vidare konstaterar Finansinspektionen att företagen inte beskriver sina beräkningar tillräckligt utförligt i de försäkringstekniska beräkningsunderlagen så att det kan går att rekonstruera beräkningarna.

Analysen visar att det generellt finns små skillnader mellan hur företagen modellerar kostnader för tjänstepensionsverksamhet och kostnader för verksamhet som omfattas av Solvens II-regelverket vid värderingen av försäkringstekniska avsättningar. Den största skillnaden mellan företagens modellering för tjänstepensionsverksamhet och för övrig livförsäkringsverksamhet avser åtaganden för fond- och depåförsäkring.

Finansinspektionens rekommendationen är att företagen analyserar sina kostnader och utvecklar och förbättrar sina modeller för värdering av framtida kostnader. Dessutom uppmanas företagen att göra en översyn av sina försäkringstekniska beräkningsunderlag.

För Finansinspektionens rapport klicka här

FCG har lång erfarenhet av försäkringsverksamhet och aktuariella frågeställningar. Vi kan hjälpa er att se över ert företags kostnadsmodellering och dokumentation av det försäkringstekniska beräkningsunderlaget.

Vill du diskutera detta eller veta mer? Kontakta oss!

Let's connect

Brister i kostnadsantaganden i livförsäkringsföretagens avsättningar Brister i kostnadsantaganden i livförsäkringsföretagens avsättningar
I want an Advisense expert to contact me about:
Brister i kostnadsantaganden i livförsäkringsföretagens avsättningar

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later