Co-sourcing – Kontrollfunktioner

FCG vill lyfta möjligheten för finansiella företag att i större utsträckning använda sig av s.k. co-sourcing. Till skillnad från Outsourcing av hela funktioner, innebär utläggning av vissa delar av en funktion, en process eller en återkommande aktivitet. Komplettera verksamheten med expertis, resurser, kontinuitet och kostnadskontroll samtidigt som bolaget har kvar det övergripande ansvaret och kontrollen.

Under de senaste åren har de finansiella regelverken blivit allt mer komplexa och omfattande och compliance- och riskhanteringsfrågor har därmed fått ett ökat fokus. Det har bidragit till att kraven på kontrollfunktionerna ökat från bland annat organisationen, styrelsen och Finansinspektionen. FCG:s erfarenhet är att många finansiella företag har svårt att hitta kontinuitet och tillräcklig kvalitet i kontrollfunktioner och andra nyckelfunktioner. Kraven är för omfattande och detaljerade och i slutändan drabbas affärsverksamheten.

Mot bakgrund av detta ser FCG ett ökat intresse för co-sourcing och vi tror att många aktörer skulle kunna dra nytta av att komplettera sina kontrollfunktioner och nyckelfunktioner med FCG:s experter. Genom co-sourcing kan företagen på ett kostnadseffektivt sätt behålla kontrollen över kontrollfunktionerna men säkerställa högre trivsel, kontinuitet, ökad tillgänglighet och både djupare och bredare kompetens med stöd av FCG.

Behöver ansvariga för kontrollfunktioner stöd i sitt arbete? Behövs specialistkunskaper, arbetskapacitet eller ett seniort bollplank?

Nedan beskrivs några exempel på områden inom vilka FCG kan bistå och stödja er organisation.

Löpande stöd till riskkontroll- och compliancefunktionen

FCG har stor erfarenhet av att förvalta och stödja både compliance- och riskkontrollfunktioner i alla typer av finansiella bolag. I vissa fall vill bolaget behålla det huvudsakliga ansvaret men vill avlasta funktionerna genom att lägga ut delar av funktionernas arbete på extern part. FCG kan genom co-sourcing ansvara för delar av compliance- och/eller riskkontrollfunktionens arbete

FCG kan exempelvis ta ansvaret för kontroll, analys, uppföljning och rapportering av olika områden så som operativ risk, åtgärder för att motverka penningtvätt eller personuppgiftshantering. FCG kan även ta ansvara för vissa återkommande moment så som årlig uppföljning av utlagd verksamhet, anknutna ombud eller distributörer.

Löpande stöd till interrevisionsfunktionen

FCG:s experter på riskhantering, regelefterlevnad och intern styrning och kontroll arbetar dagligen med att genomföra kontroller och att utveckla de bästa arbetsmetoderna för att förvalta kontrollfunktioner Vi kan hjälpa er att ge rätt stöd till er styrelse genom en modern internrevisionsfunktion som inte bara är granskade utan även medför mervärde.

Utbildning

FCG genomför årligen ett stort antal skräddarsydda utbildningar för våra kunder. FCG kan genom co-sourcing ta ett helhetsansvar för samtliga utbildningar och erbjuda en tjänst som innefattar både e-learning, specialiserade utbildningar, kunskapstest samt dokumentation och uppföljning. Tillsammans tar vi fram ett upplägg som är anpassat till era utbildningsbehov.

Let's connect

Co-sourcing – Kontrollfunktioner Co-sourcing – Kontrollfunktioner
I want an Advisense expert to contact me about:
Co-sourcing – Kontrollfunktioner

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later