Hur kan legal- och compliancefunktioner säkra upp ett löpande stöd i en komplex och krävande arbetsmiljö?

Vi vill lyfta möjligheten för finansiella företag att i större utsträckning använda sig av s.k. Co-Sourcing, som till skillnad från Outsourcing av hela funktioner, innebär utläggning av vissa delar av en process eller en återkommande aktivitet. Detta syftar till att komplettera med expertis och resurser samtidigt som bolaget har kvar det övergripande ansvaret, vilket vi tror ökar effektiviteten och kvaliteten.

Under FCG:s elva år har vi upplevt en omvälvande utveckling i hur professionerna inom legal och compliance ska kunna bemästra vitt skilda sakområden i en allt mer komplex omvärld. Detta är drivet av flera olika företeelser, så som en mer komplex och bred reglering, aktörernas ambition och behov i sin tillståndsflora, kundbeteenden och en digital transformering. Vi har samtidigt en stor respekt för begränsade ekonomiska möjligheter att ständigt utöka denna typ av resurser när kraven ökar. Den återkommande frågan är hur aktörerna ska kunna upprätthålla sin konkurrenskraft samtidigt som man lever upp till kunders, aktieägares och myndigheters förväntningar?

Vi tror att många aktörer på ett kostnadseffektivt sätt skulle kunna dra nytta av att komplettera sina legal- och compliancefunktioner med FCG:s experter, där FCG utgör en trygg extern partner som skapar en hävstång och dualitet till den befintliga organisationens kapacitet. Vi ser att det kan vara återkommande arbetsmoment som exempelvis ingår i en årlig process, årsplan, granskningar, kontroller eller andra återkommande ansvarsområden. Behoven är givetvis unika för respektive verksamhet och FCG tar gärna en diskussion om hur vi skulle kunna addera kapacitet till just er organisation. Nedan lyfter vi några områden som vi ser är återkommande utmaningar hos våra kunder.

Styrelsesekreterare

FCG:s erfarenhet är att styrelsens arbete kan underlättas och effektiviseras med hjälp av en erfaren styrelsesekreterare. I erbjudandet ingår stöd med årsplan, styrelsens arbetsordning, kvalitetssäkring och distribution av styrelsematerial, framtagande av protokoll och löpande råd och stöd till styrelsens ordförande och VD i styrningsfrågor.

Bolags- och bankjurist

FCG erbjuder hjälp till juristavdelningar i finansiella bolag inom avgränsade områden där FCG kan ta ett helhetsansvar eller ansvara för vissa delar. Det kan t.ex. röra sig om rättsområden som bolaget själv inte har egen kompetens inom eller punktinsatser inom avgränsade frågor eller projekt.

Regulatory Watch

FCG erbjuder regelverksbevakning genom vår ”Regulatory Watch” som underlättar för våra kunder att hålla sig uppdaterad med nya regelverk och aktuella rättsområden. Med Regulatory Watch får du som kund skräddarsydd bevakning och påverkansanalys utifrån företagets verksamhet och relevanta tillstånd.

Utbildning

FCG är experter på finansiella regelverk och genomför årligen ett stort antal skräddarsydda utbildningar för våra kunder.  Vi kan i form av Co-sourcing erbjuda ett helhetsansvar för genomförande av samtliga utbildningar enligt er utbildningsplan.

Styrdokument

FCG har en unik erfarenhet av arbetet med framtagande och revidering av styrande dokument för samtliga reglerade företagskategorier. FCG kan ta ett helhetsansvar i det löpande arbetet med översyn och uppdatering av styrande dokument, för att säkerställa att dessa är uppdaterade och anpassade utifrån verksamheten och externa regelverkskrav (årligen eller med annan frekvens utifrån kunden önskemål).

Compliance

FCG erbjuder hjälp till complianceavdelningar inom avgränsade områden där FCG kan ta ett helhetsansvar eller ansvara för vissa delar. Vi åtar oss att  ansvara för genomförande eller kvalitetssäkring av riskanalyser, granskningar och kontroller eller löpande råd och stöd i önskad omfattning.

Let's connect

Hur kan legal- och compliancefunktioner säkra upp ett löpande stöd i en komplex och krävande arbetsmiljö? Hur kan legal- och compliancefunktioner säkra upp ett löpande stöd i en komplex och krävande arbetsmiljö?
I want an Advisense expert to contact me about:
Hur kan legal- och compliancefunktioner säkra upp ett löpande stöd i en komplex och krävande arbetsmiljö?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later