Lagrådsremiss för ny reglering för tjänstepensionsföretag

Den 16 maj 2019 överlämnade regeringen en remiss av ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” till Lagrådet; se här . Skillnaderna mot remissen av promemorian som kom i juli 2018 är inte väsentliga och redogörs för nedan. Nästa kommande händelse är propositionen som är att vänta i juni 2019 och Finansinspektionens utkast på föreskrifter.

Förslag enligt lagrådsremissen (maj 2019)

 • Lagen föreslås träda ikraft 1 dec 2019. Bestämmelser om flytträtt (avgifter vid återköp och överföring av försäkring) föreslås träda i kraft den 1 jan 2020.
 • Tjänstepensionsföretag ska lämna vissa årliga redogörelser första gången under 2020.
 • Följande övergångsperiod föreslås:
  • för tjänstepensionskassor till den 30 april 2020.
  • för blandade livbolag till den 31 dec 2022.
  • för tjänstepensionsföretag som driver verksamhet avseende andra försäkringar än tjänstepensionsförsäkringar (t ex privat pension) till den 31 dec 2034.

Oförändrade krav jämfört med tidigare promemoria (juli 2018)

 • Lagen avser livförsäkring som har samband med yrkesutövning.
 • Hänvisning sker till regler i försäkringsrörelselagen (FRL).
  • Bl a avseende övergångsregler för vissa försäkringar, grundläggande bestämmelser om ett tjänstepensionsföretags verksamhet, associationsrättsliga bestämmelser, lämplighetsprövning av ägare i tjänstepensionsaktiebolag och tillsyn.
 • Hänvisning sker till regler om försäkringsdistribution.
 • Ansökan om tillstånd för tjänstepensionsföretag ska ske enligt 2 kap FRL.
 • Det ska utses minst en oberoende person som ansvarar för aktuariefunktionen.
  • Anm: Med ”oberoende” i detta fall avses gentemot beräkning av FTA, inte gentemot hela verksamheten och övriga centrala funktioner.
 • Företagsnamnet för en ny tjänstepensionsförening ska innehålla ”tjänstepensionsförening”.

Förändrade krav jämfört med tidigare promemoria (juli 2018)

Förändrade krav

 • Konfidensnivån för beräkning av riskkänsligt kapitalkrav föreslås till 97% (tidigare 98%).
 • Sammanslagning av långlevnads- och dödlighetsrisk vid beräkning av riskkänsligt kapitalkrav (tidigare olika riskmoduler).
 • Fler angiva styrdokument som krav.

Nya krav

 • Principer för aktieägarengagemang.
 • Redogörelser för investeringar i vissa aktier.
 • Uttalade uppgifter för internrevisionsfunktionen.

Borttagna krav

 • Regler för penningtvätt.
 • Solvens- och verksamhetsrapport.

Eftersom kravet på solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) tas bort ut lagförslaget återstår att se om Finansinspektionen kommer att behålla sitt krav på regelbunden tillsynsrapport (RSR) enligt tidigare utkast på föreskrifter eller om även detta krav försvinner.

Vill du diskutera detta eller veta mer? Kontakta oss.

Let's connect

Lagrådsremiss för ny reglering för tjänstepensionsföretag Lagrådsremiss för ny reglering för tjänstepensionsföretag
I want an Advisense expert to contact me about:
Lagrådsremiss för ny reglering för tjänstepensionsföretag

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later