Nya regler i tillsynsförordningen för nödlidande exponeringar (NPE)

English text here

Europaparlamentet har beslutat om nya regler för nödlidande exponeringar (NPE). Beslutet innebär att kreditinstitut i Europa får förändrade kapitaltäckningsregler för krediter som tas upp efter den 26 april 2019, och som sedan eventuellt uppfyller kriterierna för NPE. Reglerna kommer att medföra en förändrad hantering av nödlidande krediter för samtliga kreditinstitut i Europa, ökade kapitalkrav och rapporteringsskyldigheter. FCG rekommenderar kreditinstitut att utvärdera hur den nya regleringen kommer att påverka kreditinstitutets kreditriskhantering och kapitaltäckning de närmaste åren och vidta lämpliga åtgärder.

EU kommissionens åtgärdsplan för nödlidande krediter

Som ett led i arbetet att stärka den finansiella stabiliteteten i EU har kommissionen tagit fram ett åtgärdspaket för att minska andelen problemlån i EU och förebygga att liknande problem uppstår i framtiden. Åtgärdspaketet innehåller nio olika delar, där den mest genomgripande åtgärden är förändrade regler för nödlidande krediter i tillsynsförordningen. Målet med de nya kapitaltäckningsreglerna är att säkerställa att institut sätter av kapital för framtida förluster i god tid.

Utformning av de nya kapitalräckningsreglerna för NPE

De nya kapitaltäckningsreglerna träffar de krediter som tas upp efter den 26 april 2019, och som i ett senare skede eventuellt uppfyller kriterierna för NPE. Reglerna medför att begreppen nödlidande krediter (NPE) och krediter med eftergifter (FBE) förs in i tillsynsförordningen. Begreppen har tidigare används för finansiell rapportering (FINREP) till tillsynsmyndigheter.

För att säkerställa en tillräcklig kapitaltäckning för NPE införs en ny metod för att fastställa storleken på ett eventuellt avdrag från kärnprimärkapitalet. Avdraget fastställs bland annat utifrån exponeringens storlek, hur länge krediten har klassificerats som NPE, andel och typ av säkerhet och hur stor nedskrivning institutet gjort för den enskilda krediten. Avdraget ökar med antalet år, och efter 3–10 år motsvarar avdraget maximalt 100 % av exponeringens storlek, se bild nedan.

Vad som utgör en otillräcklig täckning för NPE fastställs separat för varje NPE, och beräknas genom att multiplicera tillämplig faktor (som visualiserats i grafen) med beloppet för NPE. CET1-avdraget minskas om specifika nedskrivningar för NPE eller andra värdejusteringar har genomförts.

Utvärdera effekterna

FCG rekommenderar kreditinstitut att utvärdera hur den nya regleringen kommer att påverka kreditinstitutets kreditriskhantering och kapitaltäckning de närmaste åren. Ett kreditinstitut bör se över beslutad riskstrategi, interna regler och processer för NPE. Det är särskilt viktigt att beslutsfattare har tillräckligt med information i samband med att kreditbeslut fattas för krediter som uppfyller kriterierna för NPE eller FBE. FCG rekommenderar även institut att se över hur NPE och FBE ska hanteras i förhållande till bankens interna processer för identifiering av fallissemang och tillämpning av redovisningsregler.

Kontakta oss gärna om ni ser ett behov av stöd inom området – exempelvis rådgivning, regelverkstolkning, projektledning vid implementering av nya regelverk eller granskning av kreditprocesser. 

Let's connect

Nya regler i tillsynsförordningen för nödlidande exponeringar (NPE) Nya regler i tillsynsförordningen för nödlidande exponeringar (NPE)
I want an Advisense expert to contact me about:
Nya regler i tillsynsförordningen för nödlidande exponeringar (NPE)

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later