Lagrådsremiss för ny reglering för tjänstepensionsföretag

Den 16 maj 2019 beslutade regeringen om en lagrådsremiss för ny reglering för tjänstepensionsföretag baserat på EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II). För lagrådsremiss; se här.

Lagrådsremissens föreslagna rörelsereglerna för tjänstepensionsföretag motsvarar delvis den befintliga regleringen i FRL. Bland annat ska särskilda bestämmelser om investeringar, kapitalkrav, företagsstyrning och information tillämpas enligt den nya lagen. Dessa rörelseregler baserar sig delvis direkt på andra tjänstepensionsdirektivet. När det gäller kapitalkrav föreslås en förstärkt reglering i förhållande till direktivet genom införande av ett riskbaserat kapitalkrav för tjänstepensionsföretag. I lagrådsremissen föreslås även att tjänstepensionsföretag ska offentliggöra sina principer för aktieägarengagemang samt delar av sina investeringsstrategier och överenskommelser med kapitalförvaltare. Förslaget innebär att ett EU-direktiv om ökat aktieägarengagemang genomförs även beträffande tjänstepensionsföretag.

I korthet överstämmor lagrådsremissen med den remiss som kom i juli 2018. Ändringar i den nya lagrådsmissen mot tidigare remiss avser dock bl a att krav på regler för penningtvätt och solvens- och verksamhetsrapport inte längre finns med. För beräkning av riskkänsligt kapitalkrav har konfidensnivån sänks till 97 % från tidigare förslag på 98 %. I lagrådsremissen kvarstår krav på regler för försäkringsdistribution liksom att ansökan om tillstånd för tjänstepensionsföretag ska ske enligt motsvarande krav i 2 kap FRL.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 december 2019. En bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Det föreslås även att bestämmelser om att tjänstepensionsföretag ska lämna vissa årliga redogörelser ska tillämpas första gången 2020.

Det föreslås en övergångsperiod för befintliga understödsföreningar till den 30 april 2020. För livförsäkringsföretag föreslås en övergångsperiod till den 31 december 2022.

En proposition är att vänta i juni 2019.

Vill du diskutera detta eller veta mer? Kontakta oss!

Let's connect

Lagrådsremiss för ny reglering för tjänstepensionsföretag Lagrådsremiss för ny reglering för tjänstepensionsföretag
I want an Advisense expert to contact me about:
Lagrådsremiss för ny reglering för tjänstepensionsföretag

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later