Finansinspektionen granskar hållbara fonder

Otydlighet mot kund och behov av gemensamma definitioner av hållbarhet

Det har nog inte undgått någon att EU kraftsamlar inför att göra finansmarknaden mer hållbar. Vad som menas med hållbar och vad det betyder att en kapitalförvaltare beaktar miljö- eller t.ex. jämställdhetsaspekter i sin verksamhet är dock individuellt då det saknas gemensamma definitioner på området. Så kallad green washing och impact washing förekommer och kan idag utgöra ett problem för konsumenter.

EU-gemensamma definitioner av miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter

Ett steg mot mer tydlighet kring hållbarhet togs den 28 mars i år då Europaparlamentet röstade igenom ett förslag till lightversion av det EU-gemensamma klassifikationssystemet för vad som får kallas grön finansiering (den s.k. taxonomin). Europaparlamentets förslag innebär att t.ex. kol och kärnkraft inte längre ska kunna räknas som gröna investeringar. Det återstår dock en hel del arbete med att göra det enklare för investerare som vill satsa sitt kapital på den gröna omställningen eller i produkter som bidrar till en i övrigt hållbarare värld.

Finansinspektionens arbete med hållbarhet för fondbranschen

Finansinspektionen, som sedan länge haft hållbarhetsfrågor högt på agendan, har under 2018 följt upp och utvärderat branschens självreglering på området. Finansinspektionen har granskat bland annat hur information som ges underlättar för konsumenter. Resultatet är att det är svårt för konsumenterna att förstå vad informationen betyder för att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Konsumenter möts av en stor mängd komplex information och kan även ha svårt att uppskatta vilken konkret nytta fondens hållbarhetsarbete innebär. Finansinspektionens slutsatser är att:

  • branschen behöver säkerställa att fondförvaltarna tolkar och använder branschens informationsstandard (se faktaruta) på ett enhetligt sätt,
  • att informationen som lämnas kan vara svår för en genomsnittskonsument att värdera samt
  • att standarden ger för stort utrymme för fondförvaltarnas egna tolkningar och att fondbranschen behöver utvärdera om tröskeln för när en fond kan anses beakta hållbarhet är satt för lågt.

Finansinspektionens kommande tillsyn på hållbarhetsområdet

Finansinspektionen planerar nu att i sin tillsyn se över fondförvaltarnas information i fondbestämmelserna om hur fondens tillgångar placeras, fondens mål, eventuella strategier och placeringsinriktning. I praktiken kommer ett antal fonders fondbestämmelser jämföras med övrig information om fondens hållharhetsinriktning. Beroende på resultatet kan enskilda tillsynsärenden inledas. Tillsynsaktiviteten är ännu inte planerad i detalj och tidplanen är heller inte fastställd. Detta betyder att det borde finns möjligheter för fondförvaltare att hinna se över fondbestämmelser och vad som i övrigt kommuniceras till kunder avseende hållbarhet innan Finansinspektionen inleder sin granskning.

Hur kan FCG hjälpa dig?

Behöver du hjälp att granska om er hållbarhetsinformation är tillräckligt tydlig? Har du andra frågor om hållbarhet och investeringar? Kontakta FCG så berättar vi mer!

Se Finansinspektionens kartläggning av Hållbarhetsinformation i fonder här 

Se Finansinspektionens Konsumentskyddsrapport 2019 här

Se Fondbolagens Förenings Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information här

Let's connect

Finansinspektionen granskar hållbara fonder Finansinspektionen granskar hållbara fonder
I want an Advisense expert to contact me about:
Finansinspektionen granskar hållbara fonder

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later