Konsumentverket har inlett tillsyn av försäkringsdistributörers information till konsumenter

Under våren 2019 genomför Konsumentverket en granskning av den information som försäkringsdistributörer ger till sina kunder. Granskningen syftar till att säkerställa att informationen samt tidpunkten för och hur den lämnas överensstämmer med de krav som ställs i lagen om försäkringsdistribution. Konsumentverket granskar även det produktfaktablad (”IPID”) som konsumenter ska få i samband med att de vill teckna skadeförsäkring. Vid eventuella överträdelser har Konsumentverket befogenhet att ingripa genom förbud och föreläggande, vilka förenas med vite.

Den information som försäkringsdistributören ska lämna till konsumenten ska vara tydlig och begriplig. Informationen ska innehålla fakta om såväl distributören som eventuella ersättningar som kan utgå till den enskilde distributören och på vems uppdrag distributionen sker. Med informationen som stöd ska det vara möjligt för konsumenten att fatta ett välgrundat beslut om att teckna eller avstå en försäkring.

Har ni säkerställt att er information är konsumentanpassad och att den ges i rätt tid och på rätt sätt? FCG har lång erfarenhet från försäkringsbranschen och har följt utvecklingen av såväl lagstiftning som branschpraxis. Vi erbjuder bland annat rådgivning och second opinion på om er information uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen om försäkringsdistribution.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal eller möte!

Let's connect

Konsumentverket har inlett tillsyn av försäkringsdistributörers information till konsumenter Konsumentverket har inlett tillsyn av försäkringsdistributörers information till konsumenter
I want an Advisense expert to contact me about:
Konsumentverket har inlett tillsyn av försäkringsdistributörers information till konsumenter

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later