Är du uppdaterad om SFTR?

Jobbar du på ett fondbolag eller en AIF-förvaltare vars fonder lånar in eller ut värdepapper eller använder sig av återköpsavtal (repor)? Sitter du på en bank, värdepappersbolag, fondbolag eller försäkringsbolag som är motpart i denna typ av transaktioner? Då kan det vara bra att ha koll på hur SFTR (Securities Financing Transactions Regulation) och även de kommande rapporteringskraven påverkar din verksamhet. FCG guidar dig här i grunderna i regleringen.

Vad är SFTR?

SFTR[1] berör dels s.k. värdepappersfinansieringstransaktioner och totalavkastningsswappar, dels återanvändning av säkerheter.

Regleringen syftar till en ökad transparens och för med sig informations- och rapporteringskrav men även krav på avtalen mellan parterna.

Kraven på information om värdepappersfinansieringstransaktioner och totalavkastningsswappar omfattar fondbolag och AIF-förvaltare och innebär att dessa måste lämna förhandsinformation i informationsbroschyr samt information i årsberättelse. Dessa krav gäller redan idag.

Kraven på återanvändning av säkerheter medför bl.a. utökade informationskrav och krav på motpartens förhandsgodkännande för banker och andra som återanvänder ställda säkerheter. Dessa krav gäller redan idag.

SFTR innehåller även kommande rapporteringskrav för värdepappersbolag, banker, fondbolag, försäkringsbolag och AIF-förvaltare m.fl. som är motparter vid transaktioner för värdepappersfinansiering.

SFTR har gällt sedan år 2016. Dock med undantag för kraven på rapportering av värdepappersfinansieringstransaktioner som beräknas börja tillämpas under år 2020.

Vem omfattas av SFTR?

Fondbolag och AIF-förvaltare vars fonder använder värdepappersfinansieringstransaktioner och totalavkastningsswappar omfattas av informationskrav.

Vidare omfattas banker värdepappersbolag, fondbolag/AIF-förvaltare och andra som är motparter i en värdepappersfinansieringstransaktion av rapporteringskrav. För de motparter som återanvänder säkerheter ställs ytterligare krav.

Vad är en värdepappersfinansieringstransaktion?

Värdepappersfinansieringstransaktioner omfattar:

 • Ut- och inlåning av värdepapper och råvaror,
 • Repor och omvända repor ( repo, reverse repo),
 • Buy-sell backtransaktion och sell-buy backtransaktion,
 • Likviditets- och säkerhetsswappar ( liquidity swaps and collateral swaps), och
 • Marginalutlåning ( margin lending transaction).

Vilka informationskrav gäller för fondbolag vars fonder bl.a. lånar in och ut värdepapper?

Fondbolag och AIF-förvaltare vars fonder genomför värdepappersfinansieringstransaktioner och totalavkastningsswappar (Eng. total return swaps) omfattas redan idag av följande krav.

Krav på information i informationsbroschyren

Informationsbroschyren ska bl.a. ange;

 • vilka transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar som fondbolaget har tillstånd att använda enligt fondbestämmelserna,
 • tydlig information om det är så att transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar används
 • typer av tillgångar som kan bli föremål för denna typ av transaktion.
 • vilka kriterier som används för att välja motparter (inklusive rättslig ställning, ursprungsland och lägsta kreditbetyg).

Krav i årsberättelse och halvårsredogörelse

Fondbolag som förvaltar värdepappers- och specialfonder ska genom årsberättelser och halvårsredogörelser informera om sin användning av transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastnings­swappar. Detsamma gäller för information i årsberättelse för AIF-förvaltare som förvaltar andra AIF-fonder. Rapporterna ska bl.a. innehålla;

 • samlade uppgifter om volymen av utlånade värdepapper och råvaror som andel av totala utlåningsbara tillgångar,
 • volymen av tillgångar som ingår i varje typ av transaktion för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswapp, och
 • typ av och kvalitet på säkerheten som används för varje typ av transaktion för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswapp och uppgifter om återanvändning av säkerhet.

Krav vid återanvändning av säkerheter

SFTR ställer redan idag krav på hur återanvändning av finansiella instrument, som mottagits inom ramen för ett säkerhetsarrangemang, får gå till. Kraven omfattar informationsplikt avseende risker och inhämtande av skriftligt förhandsgodkännande för den som återanvänder säkerheter. Reglerna ställer även krav på hur säkerheterna i praktiken får återanvändas (säkerheten måste bl.a. överföras till motpartens konto).

Kraven i SFTR-förordningen vid återanvändning gäller endast för fondbolag, AIF-förvaltare och förvaringsinstitut om det inte finns strängare krav (t.ex. begränsningar i återanvändning av säkerheter) i sektorslagstiftningen.

Rapportering av värdepappersfinansieringstransaktioner: Vem, när, hur?

SFTR inför också med start år 2020 en rapporteringsskyldighet för motparter i värdepappersfinansieringstransaktioner.

Vem ska rapportera?

Rapporteringsskyldigheten gäller t.ex. värdepappersbolag, banker, fondbolag, försäkringsbolag och AIF-förvaltare som är motparter i transaktioner för värdepappersfinansiering. Möjlighet till delegering av viss rapportering finns.

När ska rapporteringen ske?

Sannolikt kommer rapporteringskraven träda i kraft för värdepappersbolag och banker i mitten av april 2020. Sedan kommer övriga motparter underkastas regleringen succesivt enligt följande: augusti 2020 för centrala motparter och värdepapperscentraler, oktober 2020 för försäkringsbolag, fondbolag, AIF-förvaltare och tjänstepensionsinstitut samt år 2021 för icke finansiella motparter.

Hur ska rapporteringen ske?

Rapporteringen ska ske dagligen till transaktionsregister på samma sätt som vid derivattransaktionsrapporteringen enligt Emir.

Bland de uppgifter som ska rapporteras är det säkerställda beloppet, valutan, vilka tillgångar som används som säkerhet, tillgångarnas typ, kvalitet och värde, metoden för ställandet av säkerhet, huruvida säkerheten kan återanvändas samt om säkerheten har återanvänts, i fall den är urskiljbar från andra tillgångar. Det har antagits tekniska standarder (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356) för vad som i detalj ska ingå i rapporteringen.

Uppgifterna ska rapporteras in senast den första arbetsdagen efter det att transaktionen ingåtts, ändrats eller avslutats.

Alla värdepappersfinansieringstransaktioner som inte ingås med en nationell centralbank (t.ex. Sveriges Riksbank) ska rapporteras in till ett s.k. transaktionsregister (Eng. trade repository).

Krav på arkivering

I minst fem år efter det att transaktionerna avslutats ska motparterna arkivera uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som de har ingått, ändrat eller avslutat.

[1] Förordningen (EU) 2015/2365 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.

Let's connect

Är du uppdaterad om SFTR? Är du uppdaterad om SFTR?
I want an Advisense expert to contact me about:
Är du uppdaterad om SFTR?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later