EIOPA lämnar principer till tjänstepensionsinstitut om information till förmånstagare

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) har publicerat två rapporter som riktar sig till tjänstepensionsinstitut om information till förmånstagare.

Rapporterna är en del i implementeringen av den nya tjänstepensionsregleringen som följer av IORP II-direktivet.

Den första rapporten Report on the pensions benefit statement: Guideance and principles based on current practice” publicerades den 13 november 2018.  Rapporten analyserar tidigare nationella praxis inom EU om årlig information till förmånstagare, och ger principer och vägledning för utformning av pensionsbesked som krävs enligt IORP II-regleringen.

Den senaste rapporten ”Report on other information to be provided to prospective and current members: Guidance and principles bases on current practices” publicerades den 26 mars 2019. Rapporten analyserar information som ska lämnas till presumtiva medlemmar, till medlemmar före pensionering samt till förmånstagare under utbetalningsfasen. EIOPA lämnar i rapporten principer och vägledning om viktiga områden som har identifierats av nationella tillsynsmyndigheter för att implementera IORP II-kraven och att främja konsekventa tillvägagångssätt. Bl a tas följande viktiga områden upp:

  • Beräkning och presentation av tidigare resultat som ska lämnas presumtiva medlemmar.
  • Presentation av pensionsalternativ inför pensionering.
  • Tidpunkten för när informationen ska lämnas.
  • Kommunikationskanaler som används av information före pensionering och under utbetalning.

Tillhandahållande av tydlig och lättillgänglig information är viktigt för presumtiva medlemmar och medlemmar före pensionering för att kunna planera och ta välgrundade beslut om sin pensionering. Lika viktigt är rätt tidpunkt och kommunikationskanaler för informationen. EIOPA rekommenderar tjänstepensionsinstituten att förstå konsumenternas behov. För att öka medvetenheten hos de förmånsberättigade bör information ske systematiskt och påbörjas t ex fem år före pensionering.

Ovanstående principer och vägledning om information till förmånstagare följer av det andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) inom EU som antogs den 14 december 2016. I Sverige planeras den nya lagen för tjänstepensionsföretag att träda ikraft under hösten 2019.

Vill du diskutera detta eller veta mer? Kontakta oss.

Let's connect

EIOPA lämnar principer till tjänstepensionsinstitut om information till förmånstagare EIOPA lämnar principer till tjänstepensionsinstitut om information till förmånstagare
I want an Advisense expert to contact me about:
EIOPA lämnar principer till tjänstepensionsinstitut om information till förmånstagare

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later