Konsumentskyddsapporten offentliggör årets prioriterade områden

FI uppmärksammar årligen de risker som tillsynsmyndigheten sett i tillsynen samt redogör för de åtgärder som vidtas eller är önskvärda. Årets rapport ger en god bild över det arbete som utförts och kommer att utföras under innevarande år. FCG har här sammanfattat rapporten i ett lite kortare format.

Risker för konsumenter på finansmarknaden enligt FI

 • Lågräntemiljön bidrar till en risk att konsumenter, i jakt på högre avkastning, tar större risker än vad som är lämpligt utifrån deras ekonomiska situation och kapacitet att klara dåliga utfall.
 • Rådgivare kan komma att dra fördel av konsumenters sökande efter god avkastning och erbjuda riskfyllda produkter med höga avgifter för att öka sina egna intäkter.
 • Konsumenter lockas att sätta in pengar på inlåningskonto med hög ränta utan insättningsgaranti utan att förstå vilken risk detta medför.
 • Digitaliseringen har medfört att vishing och kortbedrägerier, med kortköp på distans, ökat den senaste tiden.
 • Många konsumenter har lån med rörlig ränta och är känsliga för eventuella räntehöjningar.
 • Certifikat baserade på virtuella valutor för icke-professionella kunder.

FI om oberoende rådgivning och provisioner från produktleverantörer

Bild från Finansinspektionens rapport

FI ser att marknaden för investeringsrådgivning domineras av bolag som ger råd om egna produkter eller tar emot provisioner från produktleverantörer. Oberoende rådgivare utgör ännu endast en liten del av marknaden. Generellt har bolagen gått mot en mer transparant prissättningsmodell. Av de 74 värdepappersbolag och banker som svarade på enkäten uppgav 8 att de är oberoende rådgivare, 53 att de har rådgivning som inte är oberoende och 13 att de endast bedriver portföljförvaltning. FI har i flera år efterlyst tillgång till oberoende rådgivning som inte styrs av provisioner och ser att utvecklingen kan gynnas av digitaliseringen och olika former av robotrådgivning. När det kommer till försäkringsförmedlare framgår det av en kartläggning, utförd av FI, att en stor del av försäkringsförmedlarnas ersättning erhålls via löpande och engångsbaserad ersättning från någon annan än kunden, det vill säga från provisioner. FI anser att företag med ersättningar på en hög nivå har en stor bevisbörda när det gäller att visa att dessa motiveras av kundnytta.

FI om anknutna ombud till VP-bolag

FI har märkt att det blir allt vanligare att värdepappersföretag träffar avtal med anknutna ombud. Antalet anknutna ombud steg från drygt 190 till strax under 370 under perioden 2013–2018. Här anser FI att det finns en risk att företagen inte har tillräckliga organisatoriska arrangemang och kontrollfunktioner för att leva upp till sitt långtgående ansvar för att de anknutna ombuden har tillräckliga kunskaper och kvalifikationer och är lämpliga för den verksamhet som de bedriver.

FI och fondandelsfonder och hållbarhet inom fondförvaltning

FI kan genom sin undersökning av fondandelsfonder påvisa att många fondbolag anger att rabatter i underliggande fonder är av styrkorna med strukturen. FI kan dock se att många fondbolag väljer att investera i det egna fondbolagets fonder, att de saknar jämförelseindex och därmed blir svårjämförda samt att avgiften generellt är hög i denna fondtyp. FI konstaterar att det finns utrymme för förbättring för att fondbolagen ska kunna säkerställa att de alltid agerar utifrån andelsägarnas bästa intresse. I en kartläggning som FI genomförde under 2018 framgår att 25 procent av de fonder som riktar sig till konsumenter aktivt marknadsförs som hållbara, gröna, etiska eller liknande. Ofta har dessa fonder en anknytning till hållbarhet i sitt fondnamn. Av FI:s kartläggning framgår också att för nästan 85 procent av alla fonder som marknadsförs mot konsumenter anges att de i någon form beaktar hållbarhetsaspekter i sin förvaltning. Fondförvaltare som beaktar hållbarhet i sin förvaltning ska sedan den 1 januari 2018 informera om vilka aspekter som beaktas, vilka metoder som används i förvaltningen (välja in, välja bort och påverka). FI konstaterar i sin kartläggning att det sannolikt är svårt för en genomsnittlig konsument att utifrån informationen avgöra hur och i vilken omfattning en fond beaktar hållbarhet i sin förvaltning. Frågan är därför om informationen ger konsumenten rätt förväntansbild.

FI om PRIIP-information

FI kan konstatera att regelverket generellt sett följs och att PRIIP-information tillhandahålls till konsumenterna. Det finns dock behov av vissa förbättringar och utvecklingsarbete. I ett antal fall behöver informationen göras tydligare och mer lättillgänglig.

Behov av regelutveckling

FI pekar på två områden där det finns behov av regelutveckling:

 • Gräsrotsfinansiering

Intresset för gräsrotsfinansiering har ökat samtidigt som risken är stor att konsumenter förlorar investerade medel. Det finns behov att tydliggöra plattformarnas och projektägarnas legala status och ansvar

 • Inlåningsföretag

FI har under flera år påtalat att det finns en risk att konsumenter ser registreringen hos FI som en kvalitetsstämpel och därmed inte inser de risker som den här typen av sparande innebär.

Prioriterade områden för FI:s tillsyn framåt

 • Värdepappersföretags och försäkringsförmedlares rådgivning, processen för produktframtagande och hur företagen följer provisionsreglerna.
 • Värdepappersföretag som bedriver investeringsrådgivning genom anknutna ombud. Skälet till det är att säkerställa att konsumenter som tecknar avtal och får rådgivning den vägen skyddas på samma sätt som om de tecknat avtal direkt med värdepappersföretaget.
 • Bankernas kontinuitetshantering, med fokus på de processer som direkt kan påverka kund. Exempelvis orderläggning och betalningar.
 • Informations- och it-säkerhetsrisker.
 • Efterlevnad av det nya betaltjänstedirektivet.
 • Granskning gällande hur ränteskillnadsersättningen är utformad, då FI tror att denna kan vara avgörande för att många väljer rörligt bolån vilket skapar en räntekänslighet hos vissa kunder.
 • Uppföljning gällande försäkringsförmedlare och deras ersättningar. Bland annat hur de nya reglerna om provisioner och ersättningar till anställda påverkat försäkringsförmedlarna ersättningsmodeller och hur försäkringsförmedlarna efterlever de nya reglerna.
 • Nya affärsmodeller på försäkringsmarknaden med särskilt fokus på de operativa riskerna.
 • Fondförvaltarnas information i fondbestämmelserna om hur fondens tillgångar placeras, fondens mål, eventuella strategier och placeringsinriktning (syfte att upprätthålla förtroende för hållbara fonder).

FCG har ett brett utbud av kundanpassade tjänster som omfattar hela den finansiella sektorn. Vi kan erbjuda ett långsiktigt och stödjande partnerskap genom hela behovskedjan från väldigt övergripande analyser till implementering, utbildning och förvaltning. Hör gärna av er så berättar vi mer.

Let's connect

Konsumentskyddsapporten offentliggör årets prioriterade områden Konsumentskyddsapporten offentliggör årets prioriterade områden
I want an Advisense expert to contact me about:
Konsumentskyddsapporten offentliggör årets prioriterade områden

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later