Ytterligare förlängd övergångsperiod för tjänstepensionskassor och övriga understödsföreningar

Övergångsperioden för tjänstepensionskassor föreslås att förlängas till den 30 april 2020 och för övriga understödsföreningar till den 31 december 2020.

Sedan Lagen om understödsföreningar (UFL) upphävdes 2011 gavs befintliga understödsföreningar en övergångsperiod till utgången av 2014. Därefter har övergångsperioden förlängts först till utgången av 2017 och därefter till utgången av juni 2019. Nu föreslår Finansdepartementet återigen en förlängd övergångsperiod; för tjänstepensionskassor till den 30 april 2020 och för övriga understödsföreningar till den 31 december 2020.

Den återigen förlängda övergångsperioden syftar till att ge tjänstepensionskassor möjlighet att ombildas enligt den nya lagen som ännu inte trätt ikraft. Alternativet hade varit att först ombildas till försäkringsförening enligt försäkringsrörelselagen för att sedan igen ombildas till försäkringsföretag enligt den nya lagen. En tjänstpensionskassa som önskar att ombildas till tjänstepensionsföretag ska ansöka om tillstånd enligt 2 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) innan övergångsperiodens slut för att undvika likvidation.

Tidplan

Det som ligger närmast i tiden är att regeringen lämnar över propositionen En ny reglering för tjänstepensionsföretag till riksdagen i juni 2019 med riksdagsbehandling efter sommaren. I mitten av juni 2019 planerar Finansinspektionen att remittera förslag till föreskrifter och allmänna råd till branschen med remisstiden fram till 30 augusti 2019.

Den nya lagen för tjänstepensionsföretag planeras att träda ikraft under hösten 2019.

Detta innebär uppemot ett års eftersläpning mot det andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) inom EU som antogs den 14 december 2016. Enligt IORP II-direktivet skulle detta vara genomfört i nationell rätt senast den 13 januari 2019.

Senaste uppdaterade tidplanen för genomförande av IORP II-direktivet i svensk rätt visas nedan.

För mer information, se regeringens proposition om förlängd övergångsperiod och Finansinspektionens uppdaterade tidsplan.

För övriga understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (såsom andra pensionskassor, sjukkassor, begravningskassor samt sjuk- och begravningskassor) pågår ett parallellt arbete med att ta fram nya regler.

Det återstår även att se hur denna ytterligare förlängda övergångsperiod kommer att påverka ikraftträdandet av nya regler för pensionsstiftelser, vilka är tänkt att samordnas med de nya reglerna för tjänstepensionsföretag.

Vill du diskutera detta eller veta mer? Kontakta oss.

Let's connect

Ytterligare förlängd övergångsperiod för tjänstepensionskassor och övriga understödsföreningar Ytterligare förlängd övergångsperiod för tjänstepensionskassor och övriga understödsföreningar
I want an Advisense expert to contact me about:
Ytterligare förlängd övergångsperiod för tjänstepensionskassor och övriga understödsföreningar

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later