Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare

Centralt Funktionsansvariga (CFA) och Särskilt Utsedda Befattningshavare (SUB) intar viktiga roller i ett företags arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nya ansvarsområden och arbetsuppgifter ger upphov till en rad frågor; från regelverkstolkning av ett komplext regelverk till hur styrning och kontroll bör fungera i det dagliga arbetet. FCG håller en utbildning speciellt anpassad för personer med dessa roller. Utöver utbildningen ingår kaffe, lättare frukost samt fika i anmälningsavgiften.

Utbildningen kommer att beröra bl.a. följande områden:

  • Nya krav och utmaningar i regelverket sedan införandet av 2017 års Penningtvättslag, inkl. hur vi bedömer att rollerna kommer att utvecklas i framtiden
  • Arbetsbeskrivning/befattningsbeskrivning av CFA/SUB, vilka uppgifter och ansvar rollen medför samt vilka möjligheter till delegering som finns.
  • Olika metoder och verktyg som kan användas i rollen, exempelvis årsplan för arbete och aktiviteter, stickprovskontroller och förslag på innehåll för rapporter till VD/styrelse

KOSTNAD: 6500 KR PER DELTAGARE EXKL. MOMS.

ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Kursledare

Johanna Bäck

Johanna har lång erfarenhet av arbete med frågor om penningtvätt och finansiering av terrorism och har tidigare arbetat med frågorna på Finansinspektionen och storbank. Johanna har som konsult varit involverad i en lång rad projekt på området såsom GAP-analyser och second opinions, utvecklande av metoder för riskbedömning och upprättande av styr-, rutin- och processdokumentation, projektledning, styrning och organisationsarbete samt utbildning av personal, ledning och styrelse m.m.

<p>Max Krackhardt</p>

Max Krackhardt

Max har god erfarenhet av arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism från storbanksmiljö både i Sverige och utomlands, där Max har arbetat både operativt och med rapportering samt styrning och kontroll på området. Max har också varit involverad i en rad av FCG:s uppdrag på området och arbetat med framtagande av riskbedömningar, upprättande och revision av styrdokument, stöd i framtagande av rapportering till Finansinspektionen m.m.

Let's connect

Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare
I want an Advisense expert to contact me about:
Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later