Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner

I Finanstilsynets strategiplan for 2019-2022 er gjenopprettingsplaner et viktig omtalt tema. Dette vil i stor grad bli prioritert i årene fremover.

Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner sikrer ikke bare at virksomheter er compliant, men gir også virksomheter verdifull læring som kan brukes for å synliggjøre økonomisk stabilitet til eiere samt sikre bedre kontroll i tilfelle uforutsette hendelser oppstår.

Fra 1.januar 2019 trådte kravet om gjenopprettingsplaner i kraft jfr. Finansforetaksloven § 20.5 «Gjenopprettingsplan». Kravet gjelder for kredittforetak, banker, enkelte verdipapirforetak, holdingforetak og andre morselskap i finanskonsern hvor slike foretak inngår. I tillegg gjelder kravet for finansieringsforetak som inngår i finanskonsern.

Gjenopprettingsplanen skal angi mulige tiltak foretaket kan gjennomføre for å gjenopprette sin finansielle stilling når denne har blitt betydelig svekket. Planen skal inneholde fem hovedelementer

  • Sammendrag
  • Styring og forvaltning av planen
  • Strategisk analyse
  • Informasjons- og kommunikasjonsplan
  • Forberedende tiltak

Gjenopprettingsplanen skal oppdateres årlig, eller oftere hvis Finanstilsynet pålegger det, og når det har skjedd endringer i foretaket som nødvendiggjør endringer i planen.

FCG er eksperter på regeletterlevelse og risikostyring med solid erfaring fra arbeid med gjenopprettingsplaner og bistår gjerne din bedrift ved behov.

Let's connect

Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner
I want an Advisense expert to contact me about:
Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later