Oppsummering – Finanstilsynets strategiske mål 2019-2022

Tirsdag 29. januar 2019 publiserte Finanstilsynet sine strategiske mål for perioden 2019 til 2022. Hovedmålet er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder gjen-nom en forsvarlig aktivitet på alle tilsynsområder. Finanstilsynet uttrykker likevel at en-kelte områder er av særlig prioritet. Disse er makrotilsyn, soliditetstilsyn med banker, tilsyn med utlånpraksis, pensjons- og fondsprodukter, betalingsforetak og etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. I statsbudsjettet for 2019 har Finanstilsynets bevilgning vi-dere blitt økt som en konsekvens av et mer komplekst regelverk for finansnæringen i de senere år. Med en slik styrket innsats vil Finanstilsynets kjernevirksomhet, å føre tilsyn med konsesjonspliktig virksomhet, bli et viktig satsningsområde i perioden.

Finanstilsynets hovedmål er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. De har derfor utarbeidet seks delmål som grunnlag for å planlegge og evaluere virksomhetene som er underlagt tilsyn. Delmålene er solide og likvide finansforetak, en robust infrastruktur, investorbeskyttelse, forbrukervern, effektiv krisehåndtering og kriminalitetsbekjempelse.

Gjennom konsesjons-, kapital- og likviditetskrav og løpende tilsyn vil Finanstilsynet sikre at foretakene har god soliditet og finansiering. Robust infrastruktur skal sikres gjennom tilfredsstillende styring og kontroll av IKT- og annen operasjonell risiko. Tilsyn med inkassoforetak samt tiltak for å dempe veksten i omfanget av forbrukslån bidrar begge til styrking av forbrukervernet.  Hvitvaskingsregelverket vil følges opp i alle bransjer under tilsyn for å hindre at finansforetak og andre aktører blir utnyttet i kriminelle aktiviteter.

Digitaliseringen utfordrer dagens konsesjonskrav ved at stadig nye produkter og forretningsmodeller blir introdusert på markedet og medfører nye typer risikoer. Med økt digitalisering blir det avgjørende å utvikle teknologiske løsninger som sikrer etterlevelse av regelverk. FCG har nylig fusjonert med selskapet Reg&Tech Solutions AB som har utviklet løsninger som bidrar til automatisering av etterlevelsesarbeidet. Løsninger som dette automatiserer manuelle prosesser, øker datakvaliteten og gir ny innsikt basert på maskinlæring. Finanstilsynet vil gjennom sine tilsyn vurdere hvordan foretakene innretter seg etter gjeldende regelverk, med særlig fokus på identifikasjon av relevant risiko og ivaretakelse av kundebeskyttelse.

Finanstilsynet bemerker videre i sin strategiplan at klimaendringene påvirker finansmarkedene på flere områder. Et eksempel er klimarisiko i skadeforsikringsvirksomhet som kan gi dårligere tilgang til forsikring av eiendommer i utsatte områder. På verdipapirområdet vurderer Finanstilsynet krav til informasjon om bærekraft i finansiell rapportering samt begrensninger i mandat knyttet til bærekraft og selskapsstyring for fondsforvaltere.

Hva gjelder administrative sanksjoner har Finanstilsynet fått utvidet kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr til foretak og fysiske personer ved regelverksbrudd. Med økte sanksjonsmuligheter vil foretakets etterlevelsesarbeid bli stadig viktigere. Som eksperter på regeletterlevelse og risikostyring er det bare å ta kontakt med FCG dersom deres foretak har behov for løsninger på dette området.

Let's connect

Oppsummering – Finanstilsynets strategiske mål 2019-2022 Oppsummering – Finanstilsynets strategiske mål 2019-2022
I want an Advisense expert to contact me about:
Oppsummering – Finanstilsynets strategiske mål 2019-2022

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later