IRB-tilsyn

I løpet av 2018 har Finanstilsynet gjennomført tilsyn hos flere banker for oppfølgning av deres beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.

Som følge av Basel II kan banker søke om å bruke egne modeller for å beregne kapitalkravet for kredittrisiko. Det er en generell oppfatning om at bruk av IRB-modeller fører til lavere kapitalkrav enn standardmetodene i det generelle regelverket. Dette har ført til at flere mindre banker ønsker å få godkjent egne modeller, men det kan være store utfordringer for mindre institusjoner å søke om IRB-tillatelse. Banken må tilpasse systemer for risikostyring, sikre at det er tilstrekkelig datagrunnlag for estimering av ulike kapitalkrav og parametre, samt sikre kompetanse og erfaring med modellbruk. Det stilles også store krav til styret som blant annet er ansvarlig for alle modellene og at alt er innenfor gitte krav.

Noen generelle observasjoner

  • Det er generelt en underestimering i LGD-modellen (tapsgrad ved mislighold).
  • Det er blitt gjort endringer i enkelte av LGD-modellens reduksjonsfaktorer uten at dette har blitt søkt om.
  • Innen næringseiendom så viser valideringsresultatene i flere banker at misligholdet har vært lavt de siste årene. Finanstilsynet påpeker at mislighold og tap til denne næringen i liten grad inntreffer i normale perioder. Dette tilsier at konservative marginer må benyttes i kalibreringen. Verdivurderingene i flere kredittsaker er gjennomgående for lite drøftet.
  • Det påpekes hos to banker at samme avdeling utvikler bankens modeller samt gjennomfører valideringen. Her er det et krav om uavhengighet som ikke oppfylles.

Banker hvor tilsyn ble gjennomført:

Santander Consumer Bank, DNB Bank, SpareBank1 SR-Bank, SpareBank1 Østlandet, Sparebanken Vest, Sparebanken Møre, BN Bank, SpareBank1 Nord Norge og SpareBank1 SMN.

Let's connect

IRB-tilsyn IRB-tilsyn
I want an Advisense expert to contact me about:
IRB-tilsyn

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later