Konsumentverkets granskning av riskinformation vid marknadsföring av fonder

Under hösten 2018 genomförde Konsumentverket (”KOV”) en granskning av 20 fondbolags riskinformation vid marknadsföring av fonder. Bakgrunden till KOV granskningen är fondsparandets väsentliga roll som en av de vanligaste sparformerna för svenska konsumenter idag.[1]

Fondsparande innefattar en risk som är viktig att säkerställa att konsumenter är väl informerade om vid marknadsföringen av fonder. KOV har undersökt hur riskinformation lämnas på bolagens webbplatser för fondsparande och jämfört om informationen lämnas på samma sätt i webb- respektive mobilversion. Granskningen har avgränsats till information som ska lämnas vid marknadsföring av fonder enligt KOV:s branschöverenskommelse med Fondbolagens förening[2].

Resultatet av granskningen visare att bolagens tillvägagångssätt att lämna riskinformationen skiljer sig åt. Informationen fanns i vissa fall på en mer undanskymd placering i mobilversionen samt på hemsidan. En konsekvens av placering är att konsumenten kan genomföra ett köp utan att sett informationen, då köpfunktionen för fonden har en placering högre upp på sidan. Konsumenten löper då en stor risk att investera i en fond utan att bli informerad om riskerna med investeringen. Detta blir än mer påtagligt i den mobila versionen där det krävs en mer omfattande scrollning för att nå sidans slut. KOV ser att en konsument inte ska behöva söka efter informationen i en del av annan informationstext som anges under marknadsföringen. Och hos vissa aktörer fann KOV att riskinformationen helt fallit bort på grund av den mobila versionens funktioner och begränsningar.

KOV rekommenderar att riskinformationen bör ges en framträdande placering, lämnas på samtliga sidor där fonder marknadsförs och placeras på ett sätt som gör att den inte riskerar att falla bort på grund av utformning i syfte att säkerställa att konsumenten tar del av informationen, oavsett hur uppmärksam denne varit tidigare eller på vilket sätt konsumenten tagit sig in informationssidan.  KOV framhåller att det ställs samma krav på framträdande placering av riskinformationen oavsett om informationen framgår i en dator eller en mobiltelefon.

KOV kommer genomföra en uppföljning av samtliga bolag som ingått i granskningen för att säkerställa att riskinformationen lämnas i enlighet med vad som föreskrivs i överenskommelsen samt har för avsikt att föra dialog med branschen avseende de bedömningar som gjorts i publicerat PM.[3]

[1] Fondbolagens förening, ”Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv – en översikt”, 2018-09-20

[2] Fondbolagens förening, Överenskommelse mellan FF och KOV om regler för marknadsföring av fonder mellan, BÖ 2015:02

[3] https://www.konsumentverket.se/globalassets/artikel/foretag/pm-riskinformation-kov.pdf

Let's connect

Konsumentverkets granskning av riskinformation vid marknadsföring av fonder Konsumentverkets granskning av riskinformation vid marknadsföring av fonder
I want an Advisense expert to contact me about:
Konsumentverkets granskning av riskinformation vid marknadsföring av fonder

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later