Nye regler for forsikringsdistribusjon

IDD (forsikringsdistribusjonsdirektivet) regulerer all distribusjon av forsikring. Hovedformålet med IDD er å sørge for økt forbrukerbeskyttelse i tillegg til å gi likere konkurransevilkår for ulike distribusjonskanaler. 26. oktober 2018 vedtok EØS-komiteen å ta direktivet inn i EØS-avtalen, men på en slik måte at Norge har tatt forbehold om behandling i Stortinget. Det er derfor usikkert når IDD-bestemmelsene trer i kraft i Norge.

FCG nevner flere områder hvor implementeringen av IDD vil medføre nye eller endrete krav. For utfyllende kommentarer om forsikringsdistribusjonsdirektivet les vår publikasjon om dette.

IDD setter strengere krav til at relevant personell har nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte. Selskapet anbefales å gjennomgå interne rutiner og prosesser om kunnskap og kompetanse.

Selskapet skal sørge for at mulige interessekonflikter identifiseres, håndteres og dokumenteres på en strukturert måte. Direktivet innfører skjerpete regler for adgangen til å motta eller betale vederlag fra andre enn kunden ved distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter. Dette betyr at selskapet må vurdere om det kan ta imot vederlag fra tredjeparter, samt at selskapet må gjennomgå sine lønnsordninger til ansatte.

Let's connect

Nye regler for forsikringsdistribusjon Nye regler for forsikringsdistribusjon
I want an Advisense expert to contact me about:
Nye regler for forsikringsdistribusjon

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later