EIOPA publicerar resultat av 2018 års stresstest av den europeiska försäkringsmarknaden

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har publicerat resultatet av 2018 års stresstester av den europeiska försäkringsmarknaden. Årets stresstest omfattade tre ogynnsamma men samtidigt troliga scenarier, varav två scenarier med en kombination av marknads- och försäkringsspecifika risker och ett scenario för naturkatastrof.

Resultatet påvisar en signifikant känslighet i den europeiska försäkringsmarknaden för ogynnsamma men troliga marknadschocker. Sårbarhet förekommer inte enbart vid låg avkastning och långlevnadsrisker utan även vid plötslig omställning av riskpremier i kombination med chock för annullation och skadeinflation. Försäkringsmarknaden påvisar dock motståndskraft och är tillräckligt kapitaliserad för att absorbera de genomförda stresstesterna.

Totalt deltog 42 europeiska försäkringsgrupper vilka sammanlagt utgör 75% av den europeiska försäkringsmarknaden baserat på totala konsoliderade tillgångar. Från Sverige deltog Nordea Life Holding AB och Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt.

Läs mer här

Let's connect

EIOPA publicerar resultat av 2018 års stresstest av den europeiska försäkringsmarknaden EIOPA publicerar resultat av 2018 års stresstest av den europeiska försäkringsmarknaden
I want an Advisense expert to contact me about:
EIOPA publicerar resultat av 2018 års stresstest av den europeiska försäkringsmarknaden

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later