Flera nya regelverk för kreditriskhantering – svenska och europeiska

Flera regelverk, både svenska och europeiska, kommer att träda i kraft under 2019. Bland annat träder de nya kreditriskföreskrifterna i kraft 1 mars 2019. EU-kommissionen har tagit fram ett åtgärdspaket för att minska andelen problemlån i EU. En av åtgärderna medför förändrade regler för problemkrediter i tillsynsförordningen.

Nya kreditriskföreskrifter

Den 1 mars 2019 träder nya regler i kraft för hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag. De nya reglerna ersätter Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2004:6) om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut. Bestämmelserna innehåller bland annat mer specificerade regler för kreditprövning och hantering av krediter till en jävskrets. I föreskrifterna används begreppet kunder med inbördes anknytning. EBA har tagit fram riktlinjer för att beskriva begreppet inbördes anknytning närmare. EBA:s riktlinjer börjar gälla den 1 januari 2019.

 Högkostnadskrediter

I september 2018 infördes nya bestämmelser i konsumentkreditlagen för högkostnadskrediter. Med en högkostnadskredit avses en kredit med en effektiv ränta som minst uppgår till referensräntan med ett tillägg av 30 procentenheter och som inte huvudsakligen avser kreditköp eller är en bostadskredit. Bakgrunden till ändringarna i konsumentkreditlagen är främst att minska överskuldsättningen. De nya bestämmelserna rör kreditprövning, upplysningskrav, förbud mot mycket höga dröjsmålsräntor eller andra kostnader samt bestämmelser om förlängning av löptider.

Justering av amorteringskravet

Från och med den 1 januari omfattas även företag som har tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter av amorteringskravet.

FI inför ett undantag från amorteringskravet för så kallade kapitalfrigöringskrediter. En sådan kredit är ett bolån där låntagaren inte betalar löpande räntor och amorteringar.

EU kommissionens åtgärdsplan för problemlån

Som ett led i arbetet att stärka den finansiella stabiliteteten i EU har kommissionen tagit fram ett åtgärdspaket för att minska andelen problemlån i EU och förebygga att liknande problem uppstår i framtiden.

Åtgärdspaketet innehåller nio olika förslag som inkluderar åtgärder inom fyra områden:  i) tillsyn,
ii) strukturreformer av regelverk för insolvens och skuldindrivning,
iii) utveckling av andrahandsmarknader för nödlidande lån, samt
iv) främjande av omstrukturering av banksystemet.

En av åtgärderna medför förändrade regler för problemkrediter i tillsynsförordningen. Målet med de nya kapitaltäckningsreglerna är att säkerställa att institut sätter av kapital för framtida förluster i god tid.

Till följd av åtgärdsplanen har EBA tagit fram en ny riktlinje om hantering av problemkrediter och krediter med eftergifter. Riktlinjerna gäller från och med den 30 juni 2019.

EBA arbetar även med nya riktlinjer om kreditgivning, intern styrning och kontroll av kreditrisker. Riktlinjerna förväntas publiceras under första kvartalet 2019.

Kontakta oss gärna om ni ser ett behov av stöd inom området – exempelvis rådgivning, regelverkstolkning, projektledning vid implementering av nya regelverk eller granskning av kreditprocesser. 

Let's connect

Flera nya regelverk för kreditriskhantering – svenska och europeiska Flera nya regelverk för kreditriskhantering – svenska och europeiska
I want an Advisense expert to contact me about:
Flera nya regelverk för kreditriskhantering – svenska och europeiska

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later