Vad hände med GL12 i år?

Den 30 juni 2018 trädde nya riktlinjer från europeiska bankmyndigheten (”EBA”) och europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (”ESMA”) rörande lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter och ledande befattningshavare i kraft.

De nya riktlinjerna utökar kraven på hur en lämplighetsbedömning ska genomföras, när en lämplighetsbedömning ska genomföras samt vilka befattningar och förtroendeuppdrag som kräver att personen i fråga lämplighetsbedömts innan denne tillträder sitt uppdrag.

Syftet med de nya riktlinjerna är att förtydliga kraven på kunskap, kompetens, erfarenhet, integritet samt oberoende hos styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Detta för att säkerställa att kreditinstitut och vissa värdepappersbolag bedriver en sund finansiell verksamhet med en god intern styrning och kontroll.

De nya riktlinjerna innebär att bolagen behöver se över processen för lämplighetsbedömning samt uppdatera de interna reglerna på området.

Nu när riktlinjerna snart har varit ikraft i sex månader är det lämpligt att bolag ser över och säkerställer att relevanta ledande befattningshavare samt samtliga styrelseledamöter har:

  • lämplighetsbedömts
  • uppfyller kraven på lämplighet utifrån de nya riktlinjerna (där det har tillkommit ett antal nya och skärpta krav),
  • vidtagit åtgärder för att stärka enskilda ledamöters kunskap och kompetens vid behov.

I tillägg till prövning av varje enskild ledamots eller befattningshavares lämplighet ska även en kollektiv lämplighetsbedömning göras av styrelsens samlade erfarenhet och kompetens.

FCG hjälper gärna till med att se över processen för lämplighetsbedömningar, framtagande och/eller uppdatering av interna reglerna samt utbildningsinsatser, kontakta oss gärna!

Let's connect

Vad hände med GL12 i år? Vad hände med GL12 i år?
I want an Advisense expert to contact me about:
Vad hände med GL12 i år?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later