Tillståndsansökningar

Antalet olika finansiella tillstånd och verksamheter som omfattas av tillståndsplikt växer i takt med de senaste tio årens regelverksutveckling. Det innebär att anno 2018 är de flesta tjänster inom finansbranschen i någon mån tillståndspliktiga.

För nya, innovativa och snabbväxande företag är detta lätt att glömma bort. Det gäller både företag med någon form av befintligt tillstånd och företag som saknar tillstånd. Att bedriva tillståndspliktig verksamhet utan eller utanför sitt tillstånd är dock ingen bra start för ett företag som har ambitioner om att bli en etablerad aktör i finansbranschen. Det skapar dels osäkerhet inom företag men riskerar även att skada förtroende, från tillsynsmyndigheter och kund, samt medföra oönskade och oplanerade kostnader.

Samtidigt är FCG väl medvetna om de utmaningar och den osäkerhet som företag kan känna kring att stå under tillsyn och att etablera en kontakt med Finansinspektionen. Reglerna är ofta relativt komplexa och otydliga kring vilka krav som ställs och vilket tillstånd som krävs för en viss tjänst eller produkt. Att ansöka om ett nytt tillstånd, vare sig det rör sig om att gå från oreglerad till reglerad eller att gå från ett mindre till ett större tillstånd, är ett stort och ofta kostsamt steg. Behovet av stöd i en sådan process är därför naturligt.

FCG:s metod för tillståndsansökningar

FCG:s ambition är att underlätta för företag att tolka de finansiella regelverken och att bistå innovativa företag med stöd och struktur. Detta i syfte att guida företagen i den djungel av regelverk som finns samt upplysa om fördelar och nackdelar med olika tillstånd.

FCG inleder därför oftast en tillståndsansökningsprocess med en förstudie för att identifiera alternativ rörande tillstånd utifrån befintlig och kommande verksamhet. I nästa steg går kunden och FCG igenom resultatet av förstudien och diskuterar vilka alternativ som finns samt kundens ambition. Steg tre i processen är arbetet med att ta fram själva ansökan. Ofta rör det sig om relativt omfattande dokumentation som består av en blandning av formaliadokument och kundunika beskrivningar av verksamheten, produkter och tjänster, organisation, processer och rutiner. Det sista och avslutande steget, som är lätt att glömma bort efter att ansökan har lämnats in, är implementering. Med det avses att FCG bistår kunden med att skapa förutsättningar för att kunden ska kunna bedriva verksamheten utifrån hur den har beskrivits i ansökan samt externa regelverk.

Tillståndstips från (tillstånds)coachen

  • Ha god framförhållning

Om ditt företag planerar att påbörja verksamhet inom finansbranschen, eller om ni har tillstånd men planerar att lansera nya tjänster, utred då tillståndsfråga i ett tidigt skede. Det sparar både kostnader, oro och rättsliga konsekvenser om ni känner till möjligheter och begränsningar innan ni är igång.

  • Investera i ansökan

Att ansöka om ett nytt tillstånd är en av de större åtgärderna ett företag kan vidta och beroende på tillståndskategori är arbetet ofta utmanande. Det är därför viktigt att företaget, innan beslut om att ansöka om ett nytt tillstånd, förstår vilka både monetära- och arbetsresurser som krävs för att ta fram ansökan.

  • Keep it simple

Försök göra ansökan så strukturerar och strömlinjeformad som möjligt. Försöka därför att renodla de produkter och tjänster som ni tillhandahåller vid ansökningstillfället. Försök inte heller ta med för många ”ut i fall att/vi kanske på sikt”. Ofta har ni i detta skede inte tänkt eller byggt klart tjänsten och det blir därför svårt att beskriva målgrupp, processer och rutiner. Efter erhållet tillstånd går det alltid att komplettera med ytterligare produkter och tjänster. Ibland kommer det då krävas att ni underrättar Finansinspektionen och skickar in dokumentation avseende det som är nytt. Det är dock betydligt enklare än att söka tillstånd för produkter och tjänster som ännu inte finns eller som ändå kan komma att förändra sig innan de lanseras.

Om ni har frågor kring huruvida er verksamhet omfattas eller kan komma att omfattas av tillståndsplikt, behöver stöd i processen med att ansöka om tillstånd eller vill veta vilka möjligheter ni har utveckla verksamheten inom befintligt tillstånd kontakta FCG.

Let's connect

Tillståndsansökningar Tillståndsansökningar
I want an Advisense expert to contact me about:
Tillståndsansökningar

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later