Pelare III – är ditt företag förberett?

Snart är det dags för den årliga Pelare III-rapporten – är ni redo?

Reglerna avseende offentliggörande av information (Pelare III) har länge varit en central beståndsdel i Baselramverket. Efter finanskrisen 2008 uppdagades det dock att den tidens Pelare III-ramverk resulterade i alltför begränsade upplysningar och att jämförbarheten mellan olika instituts upplysningar var bristfällig. Detta bidrog till en informationsasymmetri mellan instituten och marknaden, vilket i sin tur resulterade i svårigheter för investerare och andra intressenter i att bilda sig en uppfattning om institutens verksamhet och risker.

Problemen som förelåg gällande institutens informationsgivning har dock inte gått Baselkommittén obemärkt förbi – under de senaste åren har kommittén publicerat ett flertal standarder som dramatiskt ökat detaljnivån för de upplysningar som instituten rekommenderas att offentliggöra. Baselkommitténs rekommendationer har till viss del fångats upp av CRR men framförallt har rekommendationerna implementerats genom EBA:s riktlinjer.

Under 2017 publicerade EBA Riktlinjer för del åtta i förordning (EU) nr 575/2013, vilka ska fungera som en brygga mellan upplysningskraven i CRR och Baselkommitténs rekommendationer. Riktlinjerna i fråga är mycket omfattande både gällande den kvantitativa och den kvalitativa informationen som ska offentliggöras; exempelvis omfattar Riktlinjen ett 30-tal nya tabeller som i sin tur behöver byggas upp av tusentals datapunkter. Instituten ska därtill offentliggöra detaljerade kvalitativa beskrivningar över sin företagsstyrning, riskhantering och kapitalsituation med mera. Även om Riktlinjerna i fråga kan tyckas vara heltäckande, och nog så omfattande, måste instituten även förhålla sig till ytterligare fyra riktlinjer från EBA samt även fyra tekniska standarder som ytterligare dikterar detaljkraven för offentliggörandet. Det råder alltså inga som helst tvivel om att regelverkskraven redan idag är synnerligen omfattande och de kommer av allt att döma att bli mer omfattande när väl CRR II träder ikraft.

Vilka är då de största utmaningarna gällande det uppdaterade Pelare III-ramverket? Vi har identifierat ett antal områden som bör föranleda förändringar i instituts förhållningssätt till Pelare III-kraven.

  • Ökad detaljnivå och datamängd. Den ökade detaljnivån gällande de kvantitativa uppgifterna som ska rapporteras kommer innebära en utmaning för många institut. Totalt omfattar EBA:s Riktlinjer för del åtta i förordning (EU) nr 575/2013 ett 30-tal tabeller som ska populeras med data, varav cirka 20 av dessa berör kreditrisk. I vissa fall innefattar tabellerna data som i dagsläget inte återfinns i COREP-rapporterna eller i andra regulatoriska rapporter. Instituten behöver därmed säkerställa att man kan extrahera den ytterligare data som krävs för att uppfylla rapporteringskraven.
  • Pelare III kommer bli ”business as usual”. Vår uppfattning är att instituten inte längre kommer kunna se Pelare III som en aktivitet av engångskaraktär som sedan genomförs med vissa mindre årliga uppdateringar. Pelare III-rapporten kommer snarare behöva integreras i institutens operativa verksamhet och behandlas på samma sätt som den övriga regulatoriska rapporteringen. Instituten bör därmed säkerställa att resurser finns på plats i syfte att kunna producera och kvalitetssäkra rapporteringen.
  • Ramverket utvecklas ständigt. Somt tidigare nämnts kommer Pelare III-ramverket, av allt att döma, utvecklas ytterligare under de kommande åren och i synnerhet när CRR II träder ikraft. Institut kommer därmed aktivt behöva följa utvecklingen av regelverken och vara beredda på att genomföra uppdateringar av sina befintliga processer och rapporter när så krävs.

Hur FCG kan hjälpa er

FCG:s erfarenhet inom Baselregelverken sträcker sig så långt tillbaka som innan millenniumskiftet. Flertalet av våra konsulter var drivande i normgivningen och implementeringen på EU-nivå såväl som hos Finansinspektionen. Beroende på ditt företags specifika behov kan FCG bistå i såväl att upprätta hela pelare 3-rapporterna som att genomföra en granskning på samtliga delar utefter Baselregelverket eller utvalda delar.

Let's connect

Pelare III – är ditt företag förberett? Pelare III – är ditt företag förberett?
I want an Advisense expert to contact me about:
Pelare III – är ditt företag förberett?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later