EIOPA publiserer resultater fra sin gjennomgang av sentrale funksjoner etter Solvens II

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) har publisert sine konklusjoner fra en gjennomgang der de sammenligner hvordan de ulike nasjonale tilsynsmyndigheter i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) utfører tilsyn av sentrale funksjoner for forsikringsvirksomheter underlagt Solvens II.

EIOPAs konklusjoner omfatter hvordan ulike tilsynsmyndigheter utfører sitt tilsyn i EØS, og at dette kan skille seg fra tilsynet som utføres av Finanstilsynet og hvordan norsk bransjepraksis er.

Et forsikringsselskap skal ha sentrale funksjoner for regeletterlevelse, risikostyring, aktuar og internrevisjon, som er en vital del av god virksomhetsstyring etter Solvens II. For å sikkerstille effektiv internkontroll skal de sentrale funksjonene være uavhengig fra den operative virksomheten. Tilsynsmyndighetene skal i sitt Solvens II-tilsyn ta proporsjonalitetsprinsippet (forholdsmessighetsprinsippet) i betraktning når overholdelsen av egnethetskrav for de ansvarlige av sentrale funksjonene skal bedømmes.

EIOPA har gjennomgått nasjonal tilsynspraksis på følgende områder:

 • Det å kombinere sentrale funksjoner hos én ansvarlig
 • Det å kombinere sentrale funksjoner med utførelse av andre operative oppgaver, eller det å være i selskapets styre, administrasjon, ledelse eller interne overvåkende organ (AMSB).
 • Det å underordne en sentral funksjon under en annen sentral funksjon
 • Det å dele en sentral funksjon mellom flere ansvarlige
 • Gjennomføring av egnethetsvurdering av ansvarlige for en sentral funksjon
 • Utkontraktering av sentrale funksjoner

Som et resultat av gjennomgangen har EIOPA identifisert fire beste praksiser. Dette gir en veiledning til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å sikre en mer systematisk tilnærming til proporsjonalitetsprinsippet, samt en sikkerstillelse av konsekvente og effektive tilsynsmetoder:

 1. Når tilsynsmyndighetene benytter en strukturert proporsjonal tilnærming basert på type, størrelse og kompleksitet i forsikringsselskapets virksomhet, når det gjelder den ansvarlige for sentrale funksjoner og kombinasjonen av sentrale funksjoner, både ved første melding til tilsynsmyndigheten og på løpende basis.
 2. Når tilsynsmyndighetene har et internt panel for å diskutere, rådgi og overvåke komplekse problemstillinger som oppstår vedrørende anvendelse av proporsjonalitetsprinsippet.
 3. Tilsynsmyndighetene tar hensyn til følgende i vurdering av kombinasjonen av å være med i AMSB og ansvarlig for en sentral funksjon:
 • Offentligjøre forventninger om at kontroll over sentrale funksjoner generelt sett ikke bør kombineres med operasjonelle funksjoner, eksempelvis. Dersom det likevel blir en kombinasjon, forventes det at foretaket er innforstått med muligheten til at det oppstår en interessekonflikt, og at en slik i tilfelle håndteres effektivt.
 • Stille krav til forsikringsselskapene om at ansvaret som medfølger en AMSB-rolle ikke leder til en interessekonflikt ved ansvar for en sentral funksjon.
 • Bedømme hvorvidt øvrige AMSB-medlemmer utfordrer den ansvarlige for en sentral funksjon som også er AMSB-medlem.
 1. Anvende en risikobasert tilnærming for det løpende tilsynet (SREP), som muliggjør en sikkerstillelse av at egnethetskravet til enhver tid oppfylles ved at man har planlagt jevnlige møter med de ansvarlige for sentrale funksjoner.

EIOPA gir også anbefalinger til de nasjonale tilsynsmyndighetene og ett av punktene gjelder også det norske Finanstilsynet:

Ved underordning av en sentral funksjon under en annen sentral funksjon eller ansvarlige for den operasjonelle avdelingen, skal det garanteres uavhengigheten til innehaveren av den sentrale funksjonen, inkludert direkte rapportering til AMSB.

Let's connect

EIOPA publiserer resultater fra sin gjennomgang av sentrale funksjoner etter Solvens II EIOPA publiserer resultater fra sin gjennomgang av sentrale funksjoner etter Solvens II
I want an Advisense expert to contact me about:
EIOPA publiserer resultater fra sin gjennomgang av sentrale funksjoner etter Solvens II

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later