AML: En återblick

Under året som gått har frågorna kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism varit högaktuella. Händelserna som har rullats ut i media har aktualiserat diskussioner kring regler och risk, lönsamhet och moral. När den riskbaserade lagstiftningen fyller 10 år nästa år finns fortfarande en del att göra när det kommer till styrning, kontroll och sunt risktagande.

Tillbakablick 2018

Under våren 2018 publicerade Finansinspektionen en tillsynsrapport med erfarenheter från penningtvättstillsynen där det framgår att även om företagen har system, rutiner och dokumentation på plats, finns det brister i analys, bedömningar, uppföljning och åtgärder. Martin Noréus, FI:s biträdande generaldirektör, sa i ett uttalande att “[i] grunden bottnar dessa problem nästan alltid i otillräcklig kunskap om riskhantering i bankernas ledningar”. När FCG har följt sanktionsbeslut från europeiska tillsynsmyndigheter där strategiska brister har uppmärksammats, har även dessa ansett att brister i intern styrning och kontroll utgör huvudorsaken till varför bankerna har åsidosatt sina skyldigheter under så pass lång tid.

Framåtblick 2019

För att i framtiden kunna undvika liknande incidenter driver FCG på för en mer tydligt styrd riskhantering och en mer effektiv hantering och bearbetning av data och föreslår följande fokus under 2019:

  1. Sätta en riskaptit och följa upp den med indikatorer och fastställda limiter
  2. Analysera information och data och införa en avancerad riskmodell för kunder

I övrigt är det även dags att börja med förberedelserna för implementeringen av det femte penningtvättsdirektivet som införlivas i Sverige i januari 2020.

Kontakta oss gärna om ni ser ett behov av stöd inom området; allt från processutveckling och styrningsformer, till datakvalitet och modellering.

Let's connect

AML: En återblick AML: En återblick
I want an Advisense expert to contact me about:
AML: En återblick

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later