IDD 2018 – En återblick

Vad hände 2018?

Den 1 oktober trädde de nya reglerna för försäkringsdistribution (IDD) i kraft. Den nya lagen om försäkringsdistribution (LFD) grundas på ett EU-direktiv, som i sin tur baseras på vad som sedan tidigare gällt enligt särskilt direktiv för försäkringsförmedlare. Begreppet försäkringsdistributör införs och omfattar nu alla aktörer som distribuerar försäkring, såväl försäkringsförmedlare som försäkringsföretag och andra aktörer som har försäkringsdistributionen som sidoverksamhet, som till exempel ett reseföretag.

Reglerna påverkar affärsprocesserna ur flera aspekter, exempelvis gällande hur försäkringar kan distribueras, vad som kan distribueras samt vilken ersättning som får ges och tas emot för distributionen. Distributörer ska även kontinuerligt följa upp att distributionen håller måttet och att rätt information kommer kunden till del. Kunderna ska mötas av säljare, rådgivare och andra distributörer vilka ska besitta en relevant kunskap om de försäkringsprodukter som ska distribueras och om hur man bäst möter kundens krav och behov, för att därefter kunna rekommendera den bästa lösningen i det enskilda fallet. Såväl ledning som personal ska besitta relevant kunskap och kompetens samt uppfylla kraven på god vandel, och kraven måste också säkerställas över tid.

Framåtblick 2019

IDD kommer fortsatt att vara ett hett område under 2019. Flertalet aktörer har ännu inte kommit i mål med full implementering av de krav som började gälla i oktober 2018, vilket gör att deras IDD-arbete kommer att fortsätta även under 2019. Övergångsregler gör också att vissa av kraven kommer att börja gälla först under 2019. Kraven på kunskap och kompetens samt god vandel för försäkringsförmedlare börjar gälla den 23 februari 2019. Det nya kravet på tillstånd för anknutna försäkringsförmedlare, som tänker sig att fortsättningsvis distribuera försäkringsbaserade investeringsprodukter och vissa pensionsförsäkringar, börjar gälla den 1 juli 2019.

Finansinspektionen har påbörjat sitt tillsynsarbete på området och har genom en enkätundersökning ställt frågor till försäkringsförmedlare om deras eventuella förändringar av de ersättningsmodeller som de använder sig av. Eftersom IDD-reglerna i första hand är sprungna ur ett identifierat behov av ökat kundskydd, är FCG:s bedömning att Finansinspektionen fortsatt kommer att följa att alla aktörer ställer om sin verksamhet mot en distribution som mer tydligt sätter omsorgen om kunden i främsta rummet. FCG bedömer vidare att det är viktigt att distributörerna arbetar aktivt med frågor om intressekonflikter och att informationen till kund om aktuella intressekonflikter måste vara tydlig nog.

Vi bedömer också att följande områden kommer att vara i fokus under kommande år:

  • Produkttillsyn och – styrning
  • Processer för säkerställande av lämplighet, inklusive kunskap och kompetens
  • Bolagens praktiska hantering av fortbildningskravet om 15 timmar per år

Har ni frågor om tolkning av reglerna, behöver ni stöd vid implementering eller second opinion på era interna regler? Kontakta oss gärna om ni behöver råd och stöd!

Let's connect

IDD 2018 – En återblick IDD 2018 – En återblick
I want an Advisense expert to contact me about:
IDD 2018 – En återblick

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later