EIOPA publicerar utkast på tekniska råd om hållbarhetsrisker för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har publicerat ett utkast på tekniska råd om möjliga ändringar eller tillägg till Solvens II-förordningen samt försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) avseende att integrera hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer.

Med hållbarhetsrisker avses miljömässiga, sociala och företagsstyrningsrisker. Hållbarhetsrisker kan påverka såväl investeringar och skuldåtaganden i livförsäkrings- som skadeförsäkringsföretag, liksom vid försäkringsdistribution.

EIOPA:s tekniska råd fokuserar på följande områden:

  • Organisatoriska krav.
  • Verksamhetsförhållanden.
  • Riskhantering
  • Bedömning av målmarknad (endast IDD).

Gällande Solvens II så är förslaget att säkerställa identifiering och bedömning av hållbarhetsrisker vid försäkringsföretagens investeringar. Försäkringsföretag föreslås ta hänsyn till eventuella långsiktiga konsekvenser av hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut och, där det är relevant, återspegla försäkringstagarnas preferenser för miljö, social och företagsstyrning (ESG).

Gällande IDD så fokuserar förslaget dels på intressekonflikter (relaterat till organisatoriska krav) och produkttillsyn och styrning (relaterat till bedömning av målmarknad).

EIOPA:s utkast på tekniska råd ligger ute för konsultation till den 30 januari 2019.

För mer information; läs här

Let's connect

EIOPA publicerar utkast på tekniska råd om hållbarhetsrisker för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer EIOPA publicerar utkast på tekniska råd om hållbarhetsrisker för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer
I want an Advisense expert to contact me about:
EIOPA publicerar utkast på tekniska råd om hållbarhetsrisker för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later