Behöver jag tillstånd för att förvalta andras pengar eller värdepapper?

Vad får man göra utan att först ansöka om tillstånd från Finansinspektionen och var går egentligen gränserna för tillståndsplikten enligt lagen om värdepappersmarknaden?  Tillståndsplikten enligt lagen kan ibland vara svår att utläsa och Finansinspektionens syn och praxis på olika gränsdragningsfrågor om tillståndsplikten är inte särskilt väl känd. Vid minsta osäkerhet i dessa frågor är det därför klokt att kontakta expertis för en utomstående bedömning.

I lagen om värdepappersmarknaden anges ett antal olika tjänster och verksamheter som kräver verksamhetstillstånd för värdepappersrörelse. En förutsättning för tillståndsplikten är att dessa s.k. investeringstjänster och investeringsverksamheter tillhandhålls eller utförs yrkesmässigt. En annan förutsättning är att verksamheterna eller tjänsterna inte uttryckligen är undantagna från tillståndsplikten enligt lagen. Vad som avses i realitet är dock inte alltid lätt att utläsa och bedöma i praktiken. Reglerna har dessutom relativt nyligen reviderats med anledning av implementeringen av MiFID II i svensk rätt, vilket bl.a. har inneburit att det tillståndspliktiga området för värdepappersrörelse i vissa avseenden justerats.

En anledning till att dessa frågor uppfattas som besvärliga är att det allt som oftast handlar om att utifrån det enskilda fallet klarlägga och värdera olika aspekter som dessutom ska vara relevanta för den bedömning som ska göras. Det säger sig självt att i de fall reglerna ger tolkningsutrymme och praxis inte är närmare känd så uppkommer tolkningssvårigheter.

Om du är osäker på om du skulle behöva söka tillstånd för att bedriva värdepappersrörelse hjälper vi dig gärna att titta närmare på de omständigheter och förutsättningar som gäller för den verksamhet ditt bolag bedriver, och hur det bör bedömas i förhållande till tillståndsplikten. Hör gärna av dig i så fall!

Let's connect

Behöver jag tillstånd för att förvalta andras pengar eller värdepapper? Behöver jag tillstånd för att förvalta andras pengar eller värdepapper?
I want an Advisense expert to contact me about:
Behöver jag tillstånd för att förvalta andras pengar eller värdepapper?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later